Shin-osaka To Shin-Yokohama

JR Tokaido Shinkansen Timetable

Required time

 • Kodama : 3h 35min ~
 • Hikari : 2h 20min ~
 • Nozomi : 2h 3min ~
Filter Trains :  All
6:00
7:00
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
 • 18:00 → 20:08 ( 2h 8min )
  Nozomi 242
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:06 → 20:14 ( 2h 8min )
  Nozomi 44
  To Tokyo
 • 18:15 → 20:26 ( 2h 11min )
  Nozomi 244
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:18 → 20:53 ( 2h 35min )
  Hikari 662
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:21 → 20:32 ( 2h 11min )
  Nozomi 448
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:30 → 20:37 ( 2h 7min )
  Nozomi 46
  To Tokyo
 • 18:39 → 20:47 ( 2h 8min )
  Nozomi 104
  To Tokyo
 • 18:45 → 20:57 ( 2h 12min )
  Nozomi 48
  To Tokyo
 • 18:48 → 21:16 ( 2h 28min )
  Hikari 520
  To Tokyo
 • 18:54 → 22:29 ( 3h 35min )
  Kodama 752
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:57 → 21:06 ( 2h 9min )
  Nozomi 182
  To Tokyo
19:00
20:00
21:00