Shin-osaka To Esaka

Osaka Metro Midosuji Line Timetable

Required time

 • Osaka Metro Midosuji Line : 4min ~
Filter Trains :  All
Osaka Metro Midosuji Line
5:00
 • 05:25 → 05:29 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 05:34 → 05:39 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
 • 05:44 → 05:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 05:54 → 05:59 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
6:00
 • 06:04 → 06:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:14 → 06:18 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:23 → 06:27 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:32 → 06:37 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:42 → 06:46 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:50 → 06:54 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:58 → 07:03 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
7:00
 • 07:02 → 07:07 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:07 → 07:11 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:16 → 07:20 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:20 → 07:25 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:25 → 07:29 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:29 → 07:34 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:34 → 07:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:38 → 07:43 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:43 → 07:47 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:47 → 07:52 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:52 → 07:56 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:56 → 08:01 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
8:00
 • 08:01 → 08:05 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:05 → 08:10 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:10 → 08:14 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:14 → 08:19 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:19 → 08:23 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:23 → 08:28 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:28 → 08:32 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:32 → 08:37 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:37 → 08:41 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:41 → 08:46 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:46 → 08:50 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:50 → 08:55 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:55 → 08:59 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:59 → 09:04 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
9:00
 • 09:04 → 09:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:08 → 09:13 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:13 → 09:17 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:18 → 09:22 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:23 → 09:27 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:28 → 09:32 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:34 → 09:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:43 → 09:47 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:50 → 09:54 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:55 → 09:59 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
10:00
 • 10:04 → 10:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:13 → 10:17 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:21 → 10:26 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:28 → 10:33 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:36 → 10:41 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:44 → 10:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:52 → 10:56 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
11:00
 • 11:00 → 11:04 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:08 → 11:12 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:16 → 11:20 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:24 → 11:28 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:32 → 11:36 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:40 → 11:44 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:48 → 11:52 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:56 → 12:00 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
12:00
 • 12:04 → 12:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:12 → 12:16 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:20 → 12:24 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:28 → 12:32 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:36 → 12:40 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:44 → 12:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:52 → 12:56 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
13:00
 • 13:00 → 13:04 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:08 → 13:12 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:16 → 13:20 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:24 → 13:28 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:32 → 13:36 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:40 → 13:44 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:48 → 13:52 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:56 → 14:00 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
14:00
 • 14:04 → 14:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:12 → 14:16 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:20 → 14:24 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:28 → 14:32 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:36 → 14:40 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:44 → 14:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:52 → 14:56 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
15:00
 • 15:00 → 15:04 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:08 → 15:12 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:16 → 15:20 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:24 → 15:28 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:32 → 15:36 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:40 → 15:44 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:48 → 15:52 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:56 → 16:00 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
16:00
 • 16:04 → 16:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:12 → 16:16 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:19 → 16:24 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:24 → 16:28 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:27 → 16:31 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:34 → 16:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:37 → 16:41 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:44 → 16:49 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:48 → 16:52 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:52 → 16:56 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:58 → 17:02 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
17:00
 • 17:03 → 17:07 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:08 → 17:12 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:13 → 17:17 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:18 → 17:22 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:23 → 17:27 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:28 → 17:32 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:33 → 17:37 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:38 → 17:42 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:43 → 17:47 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:48 → 17:52 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:53 → 17:57 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:58 → 18:02 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
18:00
 • 18:03 → 18:07 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:08 → 18:12 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:13 → 18:17 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:18 → 18:22 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:23 → 18:27 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:28 → 18:32 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:33 → 18:37 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:38 → 18:42 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:43 → 18:47 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:48 → 18:52 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:53 → 18:57 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:58 → 19:02 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
19:00
 • 19:03 → 19:07 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:08 → 19:12 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:13 → 19:17 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:18 → 19:22 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:24 → 19:28 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:31 → 19:35 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:37 → 19:42 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:44 → 19:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:50 → 19:55 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:57 → 20:01 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
20:00
 • 20:03 → 20:07 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:09 → 20:13 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:15 → 20:19 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:21 → 20:26 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:28 → 20:32 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:36 → 20:40 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:43 → 20:48 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:47 → 20:51 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:53 → 20:57 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:57 → 21:01 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
21:00
 • 21:01 → 21:05 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:09 → 21:13 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:17 → 21:21 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:21 → 21:25 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:25 → 21:29 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:34 → 21:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:42 → 21:46 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:51 → 21:55 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:59 → 22:03 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
22:00
 • 22:07 → 22:11 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:15 → 22:19 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:24 → 22:28 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:34 → 22:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:44 → 22:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:54 → 22:58 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
23:00
 • 23:04 → 23:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 23:14 → 23:18 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 23:19 → 23:24 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
 • 23:29 → 23:33 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 23:39 → 23:43 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 23:49 → 23:54 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
0:00
 • 00:03 → 00:07 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野