Shin-osaka To Esaka

Osaka Metro Midosuji Line Timetable

Required time

 • Osaka Metro Midosuji Line : 4min ~
Filter Trains :  All
5:00
 • 05:25 → 05:29 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 05:34 → 05:39 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
 • 05:44 → 05:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 05:54 → 05:59 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
6:00
 • 06:04 → 06:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:14 → 06:18 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:24 → 06:28 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:34 → 06:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:44 → 06:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:53 → 06:57 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 06:57 → 07:01 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
7:00
 • 07:02 → 07:06 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:09 → 07:14 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:16 → 07:21 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:23 → 07:27 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:27 → 07:31 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:33 → 07:38 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:40 → 07:44 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:47 → 07:51 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:53 → 07:58 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 07:59 → 08:03 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
8:00
 • 08:05 → 08:09 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:11 → 08:15 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:17 → 08:21 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:23 → 08:27 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:29 → 08:34 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:35 → 08:40 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:41 → 08:46 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:47 → 08:52 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:53 → 08:58 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 08:59 → 09:04 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
9:00
 • 09:05 → 09:10 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:12 → 09:16 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:18 → 09:23 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:26 → 09:30 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:33 → 09:37 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:40 → 09:45 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:48 → 09:53 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 09:56 → 10:01 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
10:00
 • 10:02 → 10:06 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:04 → 10:09 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:12 → 10:16 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:20 → 10:24 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:28 → 10:32 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:36 → 10:40 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:44 → 10:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 10:52 → 10:56 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
11:00
 • 11:00 → 11:04 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:08 → 11:12 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:16 → 11:20 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:24 → 11:28 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:32 → 11:36 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:40 → 11:44 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:48 → 11:52 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 11:56 → 12:00 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
12:00
 • 12:04 → 12:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:12 → 12:16 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:20 → 12:24 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:28 → 12:32 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:36 → 12:40 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:44 → 12:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 12:52 → 12:56 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
13:00
 • 13:00 → 13:04 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:08 → 13:12 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:16 → 13:20 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:24 → 13:28 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:32 → 13:36 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:40 → 13:44 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:48 → 13:52 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 13:56 → 14:00 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
14:00
 • 14:04 → 14:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:12 → 14:16 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:20 → 14:24 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:28 → 14:32 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:36 → 14:40 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:44 → 14:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 14:52 → 14:56 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
15:00
 • 15:00 → 15:04 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:08 → 15:12 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:16 → 15:20 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:24 → 15:28 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:32 → 15:36 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:40 → 15:44 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:48 → 15:52 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 15:56 → 16:00 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
16:00
 • 16:04 → 16:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:12 → 16:16 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:20 → 16:24 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:28 → 16:32 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:35 → 16:39 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:42 → 16:46 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:49 → 16:53 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 16:55 → 17:00 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
17:00
 • 17:03 → 17:07 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:09 → 17:13 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:11 → 17:16 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:17 → 17:22 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:24 → 17:29 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:30 → 17:35 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:36 → 17:41 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:42 → 17:47 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:48 → 17:53 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 17:54 → 17:59 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
18:00
 • 18:00 → 18:05 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:06 → 18:11 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:12 → 18:17 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:18 → 18:23 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:24 → 18:29 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:30 → 18:35 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:36 → 18:41 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:42 → 18:47 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:48 → 18:53 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 18:54 → 18:59 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
19:00
 • 19:00 → 19:05 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:06 → 19:11 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:13 → 19:17 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:19 → 19:24 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:26 → 19:31 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:34 → 19:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:42 → 19:46 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:50 → 19:54 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 19:58 → 20:02 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
20:00
 • 20:06 → 20:10 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:14 → 20:18 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:22 → 20:26 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:30 → 20:34 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:38 → 20:42 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:46 → 20:50 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 20:55 → 20:59 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
21:00
 • 21:04 → 21:09 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:14 → 21:18 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:24 → 21:28 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:34 → 21:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:44 → 21:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 21:54 → 21:58 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
22:00
 • 22:04 → 22:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:14 → 22:18 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:24 → 22:28 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:34 → 22:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:44 → 22:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 22:54 → 22:58 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
23:00
 • 23:04 → 23:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 23:14 → 23:18 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 23:19 → 23:24 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
 • 23:29 → 23:33 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 23:39 → 23:43 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野
 • 23:49 → 23:54 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Esaka
0:00
 • 00:03 → 00:07 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To 箕面萱野