Shin-Aomori To Aomori

JR Ouu Main Line(Akita-Aomori) Timetable

Required time

 • JR Ouu Main Line(Akita-Aomori) : 6min ~
 • Resort Shirakami : 6min ~
 • SUPER TSUGARU : 6min ~
 • JR Ouu Main Line Rapid(Akita-Aomori) : 6min ~
 • Tsugaru : 6min ~
6:00
 • 06:03 → 06:09 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 06:42 → 06:48 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
7:00
 • 07:16 → 07:22 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 07:40 → 07:46 ( 6min )
  JR Ouu Main Line Rapid(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 07:49 → 07:55 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
8:00
 • 08:02 → 08:08 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 08:50 → 08:56 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
9:00
 • 09:11 → 09:17 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 09:45 → 09:51 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 09:57 → 10:03 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
10:00
 • 10:31 → 10:37 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
11:00
 • 11:12 → 11:18 ( 6min )
  Tsugaru 41 Go
  To Aomori
 • 11:37 → 11:43 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
12:00
 • 12:21 → 12:27 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 12:46 → 12:53 ( 7min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
13:00
 • 13:06 → 13:12 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 13:27 → 13:34 ( 7min )
  Resort Shirakami 1
  To Aomori
 • 13:43 → 13:49 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
14:00
 • 14:07 → 14:14 ( 7min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 14:28 → 14:34 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
15:00
 • 15:14 → 15:20 ( 6min )
  Supermarket Tsugaru 1 Go
  To Aomori
 • 15:45 → 15:51 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
16:00
 • 16:10 → 16:16 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 16:58 → 17:04 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
17:00
 • 17:38 → 17:44 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
18:00
 • 18:16 → 18:23 ( 7min )
  JR Ouu Main Line Rapid(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 18:32 → 18:38 ( 6min )
  Tsugaru 43
  To Aomori
 • 18:51 → 18:57 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
19:00
 • 19:10 → 19:16 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 19:32 → 19:38 ( 6min )
  Resort Shirakami 5
  To Aomori
 • 19:50 → 19:56 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
20:00
 • 20:04 → 20:10 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 20:35 → 20:41 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 20:50 → 20:56 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
21:00
 • 21:11 → 21:17 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 21:53 → 21:59 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
22:00
 • 22:12 → 22:18 ( 6min )
  JR Ouu Main Line Rapid(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 22:48 → 22:55 ( 7min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
23:00
 • 23:07 → 23:13 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori
 • 23:45 → 23:51 ( 6min )
  JR Ouu Main Line(Akita-Aomori)
  To Aomori