Shin-kobe To Shin-Yokohama

JR San'yo Shinkansen Timetable

Required time

 • Hikari : 2h 34min ~
 • Nozomi : 2h 18min ~
Filter Trains :  All
6:00
 • 06:10 → 08:32 ( 2h 22min )
  Nozomi 66
  To Tokyo
 • 06:19 → 08:39 ( 2h 20min )
  Nozomi 68
  To Tokyo
 • 06:37 → 08:56 ( 2h 19min )
  Nozomi 70
  To Tokyo
 • 06:55 → 09:17 ( 2h 22min )
  Nozomi 72
  To Tokyo
7:00
 • 07:16 → 09:37 ( 2h 21min )
  Nozomi 74
  To Tokyo
 • 07:43 → 10:06 ( 2h 23min )
  Nozomi 76
  To Tokyo
8:00
 • 08:01 → 10:26 ( 2h 25min )
  Nozomi 78
  To Tokyo
 • 08:16 → 10:37 ( 2h 21min )
  Nozomi 2
  To Tokyo
 • 08:30 → 10:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 80
  To Tokyo
 • 08:34 → 11:24 ( 2h 50min )
  Hikari 500
  To Tokyo
 • 08:43 → 11:06 ( 2h 23min )
  Nozomi 82
  To Tokyo
 • 08:52 → 11:14 ( 2h 22min )
  Nozomi 4
  To Tokyo
9:00
 • 09:10 → 11:34 ( 2h 24min )
  Nozomi 84
  To Tokyo
 • 09:19 → 11:45 ( 2h 26min )
  Nozomi 86
  To Tokyo
 • 09:30 → 11:56 ( 2h 26min )
  Nozomi 6
  To Tokyo
 • 09:43 → 12:06 ( 2h 23min )
  Nozomi 88
  To Tokyo
 • 09:52 → 12:14 ( 2h 22min )
  Nozomi 8
  To Tokyo
10:00
 • 10:16 → 12:37 ( 2h 21min )
  Nozomi 10
  To Tokyo
 • 10:30 → 12:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 12
  To Tokyo
 • 10:34 → 13:24 ( 2h 50min )
  Hikari 504
  To Tokyo
 • 10:52 → 13:14 ( 2h 22min )
  Nozomi 14
  To Tokyo
11:00
 • 11:16 → 13:37 ( 2h 21min )
  Nozomi 90
  To Tokyo
 • 11:30 → 13:56 ( 2h 26min )
  Nozomi 16
  To Tokyo
 • 11:34 → 14:24 ( 2h 50min )
  Hikari 506
  To Tokyo
 • 11:52 → 14:14 ( 2h 22min )
  Nozomi 18
  To Tokyo
12:00
 • 12:16 → 14:37 ( 2h 21min )
  Nozomi 92
  To Tokyo
 • 12:30 → 14:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 20
  To Tokyo
 • 12:34 → 15:24 ( 2h 50min )
  Hikari 508
  To Tokyo
 • 12:52 → 15:14 ( 2h 22min )
  Nozomi 22
  To Tokyo
13:00
 • 13:16 → 15:37 ( 2h 21min )
  Nozomi 94
  To Tokyo
 • 13:30 → 15:56 ( 2h 26min )
  Nozomi 24
  To Tokyo
 • 13:34 → 16:24 ( 2h 50min )
  Hikari 510
  To Tokyo
 • 13:52 → 16:14 ( 2h 22min )
  Nozomi 26
  To Tokyo
14:00
 • 14:16 → 16:37 ( 2h 21min )
  Nozomi 96
  To Tokyo
 • 14:30 → 16:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 28
  To Tokyo
 • 14:34 → 17:24 ( 2h 50min )
  Hikari 512
  To Tokyo
 • 14:52 → 17:14 ( 2h 22min )
  Nozomi 30
  To Tokyo
15:00
 • 15:16 → 17:37 ( 2h 21min )
  Nozomi 98
  To Tokyo
 • 15:30 → 17:56 ( 2h 26min )
  Nozomi 32
  To Tokyo
 • 15:34 → 18:24 ( 2h 50min )
  Hikari 514
  To Tokyo
 • 15:52 → 18:14 ( 2h 22min )
  Nozomi 34
  To Tokyo
16:00
 • 16:16 → 18:37 ( 2h 21min )
  Nozomi 100
  To Tokyo
 • 16:30 → 18:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 36
  To Tokyo
 • 16:34 → 19:24 ( 2h 50min )
  Hikari 516
  To Tokyo
 • 16:52 → 19:14 ( 2h 22min )
  Nozomi 38
  To Tokyo
17:00
 • 17:16 → 19:37 ( 2h 21min )
  Nozomi 40
  To Tokyo
 • 17:24 → 19:47 ( 2h 23min )
  Nozomi 102
  To Tokyo
 • 17:30 → 19:56 ( 2h 26min )
  Nozomi 42
  To Tokyo
 • 17:34 → 20:24 ( 2h 50min )
  Hikari 518
  To Tokyo
 • 17:52 → 20:14 ( 2h 22min )
  Nozomi 44
  To Tokyo
18:00
 • 18:16 → 20:37 ( 2h 21min )
  Nozomi 46
  To Tokyo
 • 18:24 → 20:47 ( 2h 23min )
  Nozomi 104
  To Tokyo
 • 18:30 → 20:57 ( 2h 27min )
  Nozomi 48
  To Tokyo
 • 18:34 → 21:16 ( 2h 42min )
  Hikari 520
  To Tokyo
 • 18:52 → 21:14 ( 2h 22min )
  Nozomi 50
  To Tokyo
19:00
 • 19:16 → 21:38 ( 2h 22min )
  Nozomi 52
  To Tokyo
 • 19:30 → 21:56 ( 2h 26min )
  Nozomi 54
  To Tokyo
 • 19:34 → 22:08 ( 2h 34min )
  Hikari 522
  To Tokyo
 • 19:52 → 22:14 ( 2h 22min )
  Nozomi 56
  To Tokyo
20:00
 • 20:19 → 22:38 ( 2h 19min )
  Nozomi 58
  To Tokyo
 • 20:34 → 22:53 ( 2h 19min )
  Nozomi 60
  To Tokyo
 • 20:52 → 23:14 ( 2h 22min )
  Nozomi 62
  To Tokyo
21:00
 • 21:09 → 23:27 ( 2h 18min )
  Nozomi 64
  To Tokyo