Shinjuku-sanchome To Shibuya

Tokyo Metro Fukutoshin Line Timetable

Required time

 • Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express : 5min ~
 • Tokyo Metro Fukutoshin Line Express : 5min ~
 • Tokyo Metro Fukutoshin Line : 6min ~
 • Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner) : 6min ~
5:00
 • 05:07 → 05:14 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 05:16 → 05:22 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 05:34 → 05:40 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 05:43 → 05:50 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 05:55 → 06:02 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
6:00
 • 06:02 → 06:09 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:09 → 06:15 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:18 → 06:25 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:27 → 06:32 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:29 → 06:37 ( 8min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:36 → 06:43 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:44 → 06:51 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:48 → 06:53 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:53 → 07:00 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 06:57 → 07:05 ( 8min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
7:00
 • 07:02 → 07:07 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:05 → 07:12 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:08 → 07:15 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:11 → 07:17 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:14 → 07:21 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:19 → 07:25 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 07:23 → 07:29 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:26 → 07:31 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:30 → 07:36 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:33 → 07:40 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:38 → 07:45 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:41 → 07:46 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:44 → 07:50 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 07:50 → 07:55 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:53 → 08:00 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:57 → 08:02 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:59 → 08:06 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
8:00
 • 08:04 → 08:10 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:06 → 08:13 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 08:08 → 08:15 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:12 → 08:17 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:14 → 08:21 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:18 → 08:24 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:21 → 08:27 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Yamato(Kanagawa)
 • 08:23 → 08:29 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:26 → 08:32 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:28 → 08:35 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Musashi-Kosugi
 • 08:31 → 08:38 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:34 → 08:40 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:36 → 08:43 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:40 → 08:47 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:44 → 08:49 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:46 → 08:52 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Nishiya
 • 08:48 → 08:54 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Musashi-Kosugi
 • 08:50 → 08:56 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:53 → 08:59 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:55 → 09:02 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
9:00
 • 09:00 → 09:07 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Musashi-Kosugi
 • 09:04 → 09:10 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:08 → 09:14 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 09:12 → 09:18 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:14 → 09:21 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:18 → 09:23 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:20 → 09:27 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:25 → 09:32 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Nishiya
 • 09:29 → 09:36 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:32 → 09:38 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:36 → 09:42 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:41 → 09:48 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Musashi-Kosugi
 • 09:48 → 09:54 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:51 → 09:57 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:56 → 10:03 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
10:00
 • 10:03 → 10:08 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:05 → 10:12 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:12 → 10:18 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Musashi-Kosugi
 • 10:14 → 10:21 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:18 → 10:23 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:21 → 10:28 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:26 → 10:33 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:32 → 10:38 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:35 → 10:41 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:41 → 10:48 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:47 → 10:53 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:50 → 10:57 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:56 → 11:03 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
11:00
 • 11:02 → 11:08 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:04 → 11:11 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:09 → 11:16 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Musashi-Kosugi
 • 11:11 → 11:18 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:17 → 11:23 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:20 → 11:27 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:26 → 11:33 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:32 → 11:38 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:34 → 11:41 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:39 → 11:46 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 11:42 → 11:48 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:47 → 11:53 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:50 → 11:57 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:56 → 12:03 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
12:00
 • 12:02 → 12:08 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:04 → 12:11 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:09 → 12:16 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 12:12 → 12:18 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:17 → 12:23 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:20 → 12:27 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:26 → 12:33 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:32 → 12:38 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:34 → 12:41 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:39 → 12:46 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 12:42 → 12:48 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:47 → 12:53 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:50 → 12:57 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:56 → 13:03 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
13:00
 • 13:02 → 13:08 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:04 → 13:11 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:09 → 13:16 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 13:12 → 13:18 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:17 → 13:23 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:20 → 13:27 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:26 → 13:33 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:32 → 13:38 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:34 → 13:41 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:39 → 13:46 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 13:42 → 13:48 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:47 → 13:53 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:50 → 13:57 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:56 → 14:03 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
14:00
 • 14:02 → 14:08 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:04 → 14:11 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:09 → 14:16 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 14:12 → 14:18 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:17 → 14:23 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:20 → 14:27 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:26 → 14:33 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:32 → 14:38 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:34 → 14:41 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:39 → 14:46 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 14:42 → 14:48 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:47 → 14:53 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:50 → 14:57 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:56 → 15:03 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
15:00
 • 15:02 → 15:08 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:04 → 15:11 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:09 → 15:16 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 15:12 → 15:18 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:17 → 15:23 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:20 → 15:27 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:26 → 15:33 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:32 → 15:38 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:34 → 15:41 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:39 → 15:46 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 15:44 → 15:51 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:47 → 15:53 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:50 → 15:57 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:56 → 16:03 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
16:00
 • 16:03 → 16:09 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:07 → 16:13 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:11 → 16:18 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:16 → 16:22 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:19 → 16:26 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:22 → 16:28 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:26 → 16:33 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:33 → 16:40 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:37 → 16:43 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:41 → 16:48 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:44 → 16:51 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 16:49 → 16:56 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:53 → 16:59 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:56 → 17:03 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:59 → 17:06 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Nishiya
17:00
 • 17:02 → 17:09 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:08 → 17:14 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:12 → 17:18 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:15 → 17:21 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:17 → 17:23 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 17:23 → 17:29 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:26 → 17:33 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:29 → 17:36 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:31 → 17:38 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 17:35 → 17:42 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:38 → 17:44 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:41 → 17:48 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:47 → 17:54 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 17:52 → 17:58 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:55 → 18:01 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:57 → 18:04 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Musashi-Kosugi
18:00
 • 18:02 → 18:09 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:08 → 18:14 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:11 → 18:18 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:15 → 18:21 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:17 → 18:23 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 18:23 → 18:29 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:26 → 18:33 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:29 → 18:37 ( 8min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:32 → 18:39 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 18:37 → 18:43 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:39 → 18:46 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:42 → 18:48 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:47 → 18:53 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 18:52 → 18:58 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:54 → 19:01 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:57 → 19:03 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
19:00
 • 19:02 → 19:08 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Shonandai
 • 19:06 → 19:13 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:13 → 19:19 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:17 → 19:23 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 19:23 → 19:28 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:25 → 19:31 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:27 → 19:34 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:31 → 19:38 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 19:38 → 19:44 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:41 → 19:48 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:47 → 19:53 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 19:53 → 19:58 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:55 → 20:01 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:57 → 20:04 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
20:00
 • 20:01 → 20:08 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 20:08 → 20:14 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:11 → 20:18 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:17 → 20:24 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:22 → 20:28 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:25 → 20:31 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:27 → 20:34 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:31 → 20:38 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Musashi-Kosugi
 • 20:38 → 20:44 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:41 → 20:48 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:46 → 20:53 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 20:53 → 20:58 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:55 → 21:01 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:57 → 21:04 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Musashi-Kosugi
21:00
 • 21:02 → 21:09 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:08 → 21:14 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:11 → 21:18 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:16 → 21:23 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Ebina(Odakyu-Sotetsu)
 • 21:23 → 21:28 ( 5min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:25 → 21:31 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:27 → 21:34 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Musashi-Kosugi
 • 21:32 → 21:41 ( 9min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:38 → 21:44 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:41 → 21:48 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 21:47 → 21:54 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:53 → 21:59 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:56 → 22:03 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
22:00
 • 22:01 → 22:08 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:08 → 22:14 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:17 → 22:24 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:22 → 22:28 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:28 → 22:34 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shonandai
 • 22:33 → 22:40 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:41 → 22:48 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Musashi-Kosugi
 • 22:47 → 22:54 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:53 → 22:59 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line Commuter Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:56 → 23:03 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Ebina(Odakyu-Sotetsu)
23:00
 • 23:03 → 23:09 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 23:07 → 23:14 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 23:13 → 23:20 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Musashi-Kosugi
 • 23:19 → 23:26 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 23:27 → 23:33 ( 6min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Kikuna
 • 23:36 → 23:43 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motomachi-Chukagai
 • 23:45 → 23:52 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Musashi-Kosugi
 • 23:53 → 00:00 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Yokohama
0:00
 • 00:02 → 00:09 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Kikuna
 • 00:11 → 00:18 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Motosumiyoshi
 • 00:24 → 00:31 ( 7min )
  Tokyo Metro Fukutoshin Line
  To Shibuya