Shinjuku To Otsuki

JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri) Timetable

Required time

 • JR Chuo Line Rapid : 1h 36min ~
 • JR Chuo Line Special Rapid : 1h 25min ~
 • Azusa : 55min ~
 • JR Chuo Line Commuter Rapid : 1h 31min ~
 • Kaiji : 57min ~
 • Fuji Kaiyu : 58min ~
7:00
 • 07:00 → 07:55 ( 55min )
  Azusa 1
  To Matsumoto
 • 07:30 → 08:30 ( 1h 0min )
  Fuji Kaiyu3
  To Kawaguchiko
 • 07:30 → 08:30 ( 1h 0min )
  Azusa 3
  To Matsumoto
8:00
 • 08:30 → 09:35 ( 1h 5min )
  Kaiji 7
  To Kofu
 • 08:30 → 09:35 ( 1h 5min )
  Fuji Kaiyu 7
  To Kawaguchiko
9:00
 • 09:14 → 10:55 ( 1h 41min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Otsuki
 • 09:30 → 10:35 ( 1h 5min )
  Kaiji 11
  To Kofu
 • 09:30 → 10:35 ( 1h 5min )
  Fuji Kaiyu 11
  To Kawaguchiko
10:00
 • 10:30 → 11:28 ( 58min )
  Kaiji 15
  To Kofu
 • 10:30 → 11:28 ( 58min )
  Fuji Kaiyu 15
  To Kawaguchiko
 • 10:47 → 12:12 ( 1h 25min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Otsuki
11:00
 • 11:22 → 12:52 ( 1h 30min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Otsuki
 • 11:30 → 12:28 ( 58min )
  Kaiji 19
  To Kofu
 • 11:34 → 12:40 ( 1h 6min )
  Fuji Kaiyu 93
  To Kawaguchiko
12:00
 • 12:10 → 13:37 ( 1h 27min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Otsuki
 • 12:30 → 13:27 ( 57min )
  Kaiji 23
  To Kofu
13:00
 • 13:07 → 14:37 ( 1h 30min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Otsuki
 • 13:30 → 14:27 ( 57min )
  Kaiji 27
  To Kofu
 • 13:41 → 15:14 ( 1h 33min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Otsuki
14:00
 • 14:30 → 15:28 ( 58min )
  Kaiji 31
  To Kofu
 • 14:37 → 16:07 ( 1h 30min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Otsuki
15:00
 • 15:30 → 16:30 ( 1h 0min )
  Kaiji 35
  To Kofu
 • 15:39 → 17:20 ( 1h 41min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Otsuki
16:00
 • 16:30 → 17:30 ( 1h 0min )
  Kaiji 39
  To Kofu
17:00
 • 17:08 → 18:40 ( 1h 32min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Otsuki
 • 17:30 → 18:31 ( 1h 1min )
  Kaiji 43
  To Kofu
 • 17:53 → 19:29 ( 1h 36min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Otsuki
18:00
 • 18:06 → 19:47 ( 1h 41min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Otsuki
 • 18:22 → 20:00 ( 1h 38min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Kawaguchiko
 • 18:30 → 19:33 ( 1h 3min )
  Kaiji 47
  To Ryuo
19:00
 • 19:07 → 20:43 ( 1h 36min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Otsuki
 • 19:19 → 20:57 ( 1h 38min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Kawaguchiko
 • 19:30 → 20:34 ( 1h 4min )
  Kaiji 51
  To Ryuo
 • 19:47 → 21:18 ( 1h 31min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Otsuki
20:00
 • 20:07 → 21:38 ( 1h 31min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Otsuki
21:00
 • 21:00 → 22:00 ( 1h 0min )
  Azusa 55
  To Matsumoto
22:00
 • 22:00 → 23:01 ( 1h 1min )
  Kaiji 57
  To Kofu
23:00
 • 23:00 → 00:02 ( 1h 2min )
  Kaiji 59
  To Kofu
 • 23:28 → 00:55 ( 1h 27min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Otsuki