Shinjuku To Kanda(Tokyo)

JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri) Timetable

Required time

 • JR Chuo Line Rapid : 11min ~
 • JR Chuo Line Ome Special Rapid : 11min ~
 • JR Chuo Line Special Rapid : 11min ~
 • Holiday Rapid Okutama : 11min ~
4:00
 • 04:58 → 05:10 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
5:00
 • 05:08 → 05:20 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 05:18 → 05:29 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 05:30 → 05:41 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 05:38 → 05:50 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 05:48 → 05:59 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
6:00
 • 06:00 → 06:11 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 06:06 → 06:17 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 06:14 → 06:25 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 06:19 → 06:31 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 06:29 → 06:41 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 06:40 → 06:51 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 06:44 → 06:56 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 06:48 → 06:59 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 06:53 → 07:04 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 06:58 → 07:10 ( 12min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
7:00
 • 07:03 → 07:14 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 07:08 → 07:19 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 07:12 → 07:23 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 07:16 → 07:27 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 07:19 → 07:30 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 07:24 → 07:35 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 07:28 → 07:39 ( 11min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
 • 07:32 → 07:43 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 07:40 → 07:51 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 07:46 → 07:57 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 07:48 → 08:00 ( 12min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 07:54 → 08:05 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 07:57 → 08:08 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
8:00
 • 08:00 → 08:11 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 08:03 → 08:14 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 08:07 → 08:18 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 08:11 → 08:22 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 08:15 → 08:26 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 08:19 → 08:30 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 08:25 → 08:36 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 08:31 → 08:42 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 08:33 → 08:45 ( 12min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
 • 08:38 → 08:49 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 08:41 → 08:52 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 08:46 → 08:57 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 08:51 → 09:02 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 08:55 → 09:06 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 08:58 → 09:09 ( 11min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
9:00
 • 09:02 → 09:13 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 09:05 → 09:16 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 09:10 → 09:21 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 09:15 → 09:26 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 09:20 → 09:31 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 09:22 → 09:34 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 09:25 → 09:37 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 09:34 → 09:46 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 09:37 → 09:48 ( 11min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
 • 09:41 → 09:52 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 09:44 → 09:56 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 09:50 → 10:02 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 09:55 → 10:06 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
10:00
 • 10:00 → 10:11 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 10:04 → 10:15 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 10:06 → 10:17 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 10:11 → 10:22 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 10:15 → 10:26 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 10:20 → 10:31 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 10:25 → 10:37 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 10:30 → 10:41 ( 11min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
 • 10:33 → 10:44 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 10:38 → 10:49 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 10:42 → 10:54 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 10:45 → 10:56 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 10:47 → 10:58 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 10:51 → 11:02 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 10:59 → 11:10 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
11:00
 • 11:03 → 11:14 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 11:07 → 11:19 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 11:11 → 11:23 ( 12min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 11:16 → 11:27 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 11:21 → 11:33 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 11:27 → 11:38 ( 11min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
 • 11:31 → 11:42 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 11:34 → 11:45 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 11:38 → 11:49 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 11:41 → 11:52 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 11:45 → 11:56 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 11:48 → 11:59 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 11:52 → 12:03 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 11:59 → 12:10 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
12:00
 • 12:03 → 12:15 ( 12min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
 • 12:07 → 12:18 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 12:11 → 12:22 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 12:14 → 12:26 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 12:20 → 12:31 ( 11min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
 • 12:24 → 12:36 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 12:29 → 12:40 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 12:32 → 12:43 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 12:35 → 12:46 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 12:39 → 12:50 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 12:47 → 12:58 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 12:51 → 13:02 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 12:55 → 13:06 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
13:00
 • 13:00 → 13:11 ( 11min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
 • 13:04 → 13:15 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 13:11 → 13:22 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 13:14 → 13:25 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 13:17 → 13:29 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 13:21 → 13:32 ( 11min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
 • 13:24 → 13:36 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 13:28 → 13:39 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 13:31 → 13:43 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 13:35 → 13:46 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 13:40 → 13:51 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 13:46 → 13:57 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 13:51 → 14:02 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 13:55 → 14:06 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
14:00
 • 14:00 → 14:11 ( 11min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
 • 14:03 → 14:14 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 14:10 → 14:22 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 14:15 → 14:26 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 14:19 → 14:31 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 14:22 → 14:33 ( 11min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
 • 14:26 → 14:37 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 14:29 → 14:40 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 14:34 → 14:46 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 14:37 → 14:48 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 14:41 → 14:52 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 14:46 → 14:57 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 14:49 → 15:01 ( 12min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 14:54 → 15:05 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 14:59 → 15:11 ( 12min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
15:00
 • 15:03 → 15:14 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 15:09 → 15:20 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 15:13 → 15:25 ( 12min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 15:16 → 15:28 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 15:21 → 15:32 ( 11min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
 • 15:24 → 15:36 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 15:27 → 15:39 ( 12min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 15:31 → 15:42 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 15:36 → 15:47 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 15:40 → 15:51 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 15:48 → 15:59 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 15:52 → 16:04 ( 12min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 15:57 → 16:08 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
16:00
 • 16:01 → 16:13 ( 12min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
 • 16:06 → 16:17 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 16:11 → 16:22 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 16:15 → 16:26 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 16:19 → 16:30 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 16:22 → 16:33 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 16:27 → 16:38 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 16:31 → 16:43 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 16:35 → 16:46 ( 11min )
  Holiday Rapid Okutama 2
  To Tokyo
 • 16:40 → 16:51 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 16:42 → 16:53 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 16:46 → 16:57 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 16:49 → 17:00 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 16:53 → 17:04 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 16:57 → 17:08 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
17:00
 • 17:04 → 17:15 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 17:06 → 17:17 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 17:12 → 17:24 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 17:16 → 17:27 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 17:20 → 17:31 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 17:23 → 17:34 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 17:29 → 17:40 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 17:32 → 17:43 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 17:36 → 17:47 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 17:40 → 17:51 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 17:44 → 17:56 ( 12min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 17:48 → 17:59 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 17:51 → 18:02 ( 11min )
  Holiday Rapid Okutama 4
  To Tokyo
 • 17:56 → 18:07 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
18:00
 • 18:02 → 18:13 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 18:07 → 18:18 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 18:10 → 18:21 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 18:16 → 18:27 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 18:19 → 18:30 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 18:22 → 18:33 ( 11min )
  Holiday Rapid Okutama 6
  To Tokyo
 • 18:25 → 18:36 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 18:31 → 18:42 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 18:35 → 18:46 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 18:39 → 18:51 ( 12min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 18:45 → 18:56 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 18:48 → 18:59 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 18:51 → 19:03 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 18:57 → 19:08 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
19:00
 • 19:01 → 19:12 ( 11min )
  JR Chuo Line Ome Special Rapid
  To Tokyo
 • 19:04 → 19:15 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 19:10 → 19:21 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 19:14 → 19:25 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 19:16 → 19:27 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 19:19 → 19:30 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 19:23 → 19:35 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 19:30 → 19:41 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 19:34 → 19:45 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 19:40 → 19:51 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 19:44 → 19:55 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 19:48 → 19:59 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 19:51 → 20:02 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 19:56 → 20:07 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
20:00
 • 20:01 → 20:12 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 20:06 → 20:17 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 20:12 → 20:23 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 20:16 → 20:27 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 20:18 → 20:29 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 20:21 → 20:32 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 20:26 → 20:37 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 20:29 → 20:40 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 20:33 → 20:44 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 20:37 → 20:49 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 20:44 → 20:55 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 20:47 → 20:58 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 20:53 → 21:04 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 20:57 → 21:08 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
21:00
 • 21:01 → 21:13 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 21:08 → 21:19 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 21:12 → 21:23 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 21:15 → 21:26 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 21:23 → 21:35 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 21:29 → 21:40 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 21:35 → 21:46 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 21:40 → 21:51 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 21:46 → 21:58 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 21:50 → 22:01 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 21:55 → 22:06 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 21:58 → 22:09 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
22:00
 • 22:02 → 22:13 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 22:05 → 22:16 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 22:12 → 22:23 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 22:17 → 22:28 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
 • 22:22 → 22:33 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 22:25 → 22:36 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 22:30 → 22:41 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 22:35 → 22:46 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 22:39 → 22:50 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 22:43 → 22:54 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 22:51 → 23:02 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 22:57 → 23:08 ( 11min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Tokyo
23:00
 • 23:01 → 23:12 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 23:06 → 23:17 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 23:13 → 23:24 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 23:20 → 23:32 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 23:26 → 23:37 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 23:32 → 23:43 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 23:38 → 23:49 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 23:46 → 23:58 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
 • 23:57 → 00:08 ( 11min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo
0:00
 • 00:15 → 00:27 ( 12min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Tokyo