Shinjuku To Takao(Tokyo)

JR Chuo Main Line(Tokyo-Shiojiri) Timetable

Required time

 • JR Chuo Line Rapid : 52min ~
 • JR Chuo Line Special Rapid : 42min ~
 • JR Chuo Line Commuter Rapid : 47min ~
4:00
 • 04:54 → 05:47 ( 53min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
5:00
 • 05:16 → 06:10 ( 54min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 05:32 → 06:25 ( 53min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 05:44 → 06:36 ( 52min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 05:59 → 06:53 ( 54min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
6:00
 • 06:08 → 07:03 ( 55min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 06:19 → 07:18 ( 59min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 06:25 → 07:10 ( 45min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 06:30 → 07:24 ( 54min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 06:36 → 07:38 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 06:42 → 07:29 ( 47min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 06:46 → 07:48 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
7:00
 • 07:02 → 07:57 ( 55min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 07:10 → 08:04 ( 54min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 07:15 → 08:14 ( 59min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 07:21 → 08:23 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 07:32 → 08:26 ( 54min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 07:35 → 08:32 ( 57min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 07:39 → 08:35 ( 56min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 07:47 → 08:45 ( 58min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 07:55 → 08:51 ( 56min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
8:00
 • 08:04 → 08:59 ( 55min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 08:06 → 09:03 ( 57min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 08:12 → 09:10 ( 58min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 08:20 → 09:19 ( 59min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 08:27 → 09:25 ( 58min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 08:36 → 09:33 ( 57min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 08:44 → 09:39 ( 55min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 08:50 → 09:48 ( 58min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 08:58 → 09:55 ( 57min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
9:00
 • 09:06 → 10:03 ( 57min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 09:14 → 10:09 ( 55min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Otsuki
 • 09:21 → 10:19 ( 58min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 09:23 → 10:22 ( 59min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 09:34 → 10:29 ( 55min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 09:45 → 10:52 ( 1h 7min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 09:50 → 10:36 ( 46min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
10:00
 • 10:02 → 10:58 ( 56min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 10:14 → 11:14 ( 1h 0min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 10:21 → 11:04 ( 43min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 10:24 → 11:24 ( 1h 0min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 10:41 → 11:44 ( 1h 3min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 10:47 → 11:31 ( 44min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Otsuki
11:00
 • 11:02 → 11:59 ( 57min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 11:07 → 11:54 ( 47min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 11:12 → 12:18 ( 1h 6min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 11:22 → 12:04 ( 42min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Otsuki
 • 11:32 → 12:32 ( 1h 0min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 11:36 → 12:43 ( 1h 7min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 11:42 → 12:26 ( 44min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
12:00
 • 12:10 → 12:54 ( 44min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Otsuki
 • 12:12 → 13:12 ( 1h 0min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 12:18 → 13:01 ( 43min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 12:23 → 13:26 ( 1h 3min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 12:37 → 13:22 ( 45min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 12:39 → 13:41 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 12:51 → 13:57 ( 1h 6min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
13:00
 • 13:07 → 13:50 ( 43min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Otsuki
 • 13:12 → 14:14 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 13:18 → 14:03 ( 45min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 13:32 → 14:33 ( 1h 1min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 13:41 → 14:27 ( 46min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Otsuki
 • 13:43 → 14:44 ( 1h 1min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
14:00
 • 14:02 → 14:58 ( 56min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 14:07 → 14:50 ( 43min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 14:19 → 15:04 ( 45min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 14:32 → 15:32 ( 1h 0min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 14:37 → 15:21 ( 44min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Otsuki
 • 14:40 → 15:41 ( 1h 1min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 14:52 → 15:47 ( 55min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
15:00
 • 15:08 → 15:54 ( 46min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 15:14 → 16:16 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 15:18 → 16:05 ( 47min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 15:25 → 16:27 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 15:36 → 16:21 ( 45min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 15:39 → 16:42 ( 1h 3min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Otsuki
 • 15:47 → 16:32 ( 45min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 15:52 → 16:56 ( 1h 4min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
16:00
 • 16:07 → 16:51 ( 44min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 16:16 → 17:00 ( 44min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 16:23 → 17:20 ( 57min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 16:36 → 17:34 ( 58min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 16:39 → 17:44 ( 1h 5min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 16:45 → 17:30 ( 45min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 16:54 → 17:50 ( 56min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
17:00
 • 17:02 → 18:02 ( 1h 0min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 17:08 → 17:55 ( 47min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Otsuki
 • 17:11 → 18:07 ( 56min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 17:17 → 18:15 ( 58min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 17:20 → 18:21 ( 1h 1min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 17:26 → 18:26 ( 1h 0min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 17:39 → 18:38 ( 59min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 17:44 → 18:34 ( 50min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 17:46 → 18:47 ( 1h 1min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 17:53 → 18:51 ( 58min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Otsuki
 • 17:55 → 18:55 ( 1h 0min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
18:00
 • 18:04 → 19:06 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 18:06 → 19:02 ( 56min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Otsuki
 • 18:19 → 19:22 ( 1h 3min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 18:22 → 19:16 ( 54min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Kawaguchiko
 • 18:34 → 19:34 ( 1h 0min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 18:37 → 19:27 ( 50min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 18:47 → 19:48 ( 1h 1min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 18:50 → 19:39 ( 49min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Takao (Tokyo)
19:00
 • 19:02 → 20:01 ( 59min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 19:07 → 19:56 ( 49min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Otsuki
 • 19:09 → 20:05 ( 56min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 19:16 → 20:21 ( 1h 5min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 19:19 → 20:09 ( 50min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Kawaguchiko
 • 19:27 → 20:27 ( 1h 0min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 19:44 → 20:46 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 19:47 → 20:35 ( 48min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Otsuki
 • 19:55 → 20:51 ( 56min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
20:00
 • 20:04 → 21:05 ( 1h 1min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 20:07 → 20:58 ( 51min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Otsuki
 • 20:13 → 21:15 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 20:21 → 21:10 ( 49min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 20:24 → 21:21 ( 57min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 20:27 → 21:29 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 20:35 → 21:43 ( 1h 8min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 20:43 → 21:48 ( 1h 5min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 20:46 → 21:36 ( 50min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 20:50 → 21:56 ( 1h 6min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
21:00
 • 21:08 → 22:10 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 21:15 → 22:04 ( 49min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 21:20 → 22:19 ( 59min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 21:27 → 22:29 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 21:41 → 22:46 ( 1h 5min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 21:46 → 22:49 ( 1h 3min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 21:49 → 22:38 ( 49min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 21:57 → 22:59 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
22:00
 • 22:05 → 22:53 ( 48min )
  JR Chuo Line Commuter Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 22:14 → 23:19 ( 1h 5min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 22:20 → 23:07 ( 47min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 22:32 → 23:34 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 22:37 → 23:23 ( 46min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 22:47 → 23:49 ( 1h 2min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 22:51 → 23:37 ( 46min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
23:00
 • 23:02 → 00:03 ( 1h 1min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 23:07 → 23:54 ( 47min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 23:22 → 00:20 ( 58min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 23:28 → 00:15 ( 47min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Otsuki
 • 23:47 → 00:32 ( 45min )
  JR Chuo Line Chuo Special Rapid
  To Takao (Tokyo)
 • 23:50 → 00:45 ( 55min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)
0:00
 • 00:00 → 00:53 ( 53min )
  JR Chuo Line Rapid
  To Takao (Tokyo)