Ueno To Takasaki

JR Utsunomiya Line[Tohoku Main Line] JR Ueno Tokyo Line Timetable

Required time

 • JR Takasaki Line Rapid (Urban) : 1h 37min ~
 • Kusatsu‧Shima : 1h 18min ~
 • JR Takasaki Line : 1h 42min ~
 • Akagi : 1h 24min ~
5:00
 • 05:13 → 06:55 ( 1h 42min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 05:43 → 07:29 ( 1h 46min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
6:00
 • 06:00 → 07:49 ( 1h 49min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 06:12 → 08:01 ( 1h 49min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 06:26 → 08:15 ( 1h 49min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 06:40 → 08:31 ( 1h 51min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
7:00
 • 07:24 → 09:10 ( 1h 46min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 07:31 → 09:20 ( 1h 49min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 07:49 → 09:40 ( 1h 51min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
8:00
 • 08:31 → 10:12 ( 1h 41min )
  JR Takasaki Line Rapid (Urban)
  To Takasaki
 • 08:42 → 10:32 ( 1h 50min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
9:00
 • 09:28 → 11:05 ( 1h 37min )
  JR Takasaki Line Rapid (Urban)
  To Takasaki
 • 09:45 → 11:33 ( 1h 48min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 09:56 → 11:49 ( 1h 53min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
10:00
 • 10:00 → 11:18 ( 1h 18min )
  Kusatsu Shima 1
  To Naganoharakusatsuguchi
 • 10:15 → 12:11 ( 1h 56min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 10:45 → 12:41 ( 1h 56min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
11:00
 • 11:25 → 13:20 ( 1h 55min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 11:45 → 13:41 ( 1h 56min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
12:00
 • 12:10 → 13:31 ( 1h 21min )
  Kusatsu Shima 3
  To Naganoharakusatsuguchi
 • 12:27 → 14:18 ( 1h 51min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 12:45 → 14:41 ( 1h 56min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
13:00
 • 13:27 → 15:18 ( 1h 51min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 13:45 → 15:41 ( 1h 56min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
14:00
 • 14:27 → 16:18 ( 1h 51min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 14:45 → 16:41 ( 1h 56min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
15:00
 • 15:25 → 17:19 ( 1h 54min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 15:45 → 17:32 ( 1h 47min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
16:00
 • 16:05 → 17:52 ( 1h 47min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 16:32 → 18:19 ( 1h 47min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 16:45 → 18:33 ( 1h 48min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
17:00
 • 17:05 → 18:52 ( 1h 47min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 17:31 → 19:25 ( 1h 54min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 17:44 → 19:37 ( 1h 53min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
18:00
 • 18:04 → 19:54 ( 1h 50min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 18:09 → 20:07 ( 1h 58min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 18:38 → 20:46 ( 2h 8min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 18:42 → 20:24 ( 1h 42min )
  JR Takasaki Line Rapid (Urban)
  To Takasaki
19:00
 • 19:00 → 20:27 ( 1h 27min )
  Akagi 5
  To Takasaki
 • 19:09 → 21:01 ( 1h 52min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 19:14 → 21:08 ( 1h 54min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 19:33 → 21:35 ( 2h 2min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 19:41 → 21:21 ( 1h 40min )
  JR Takasaki Line Rapid (Urban)
  To Takasaki
20:00
 • 20:00 → 21:24 ( 1h 24min )
  Akagi 9
  To Takasaki
 • 20:24 → 22:11 ( 1h 47min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 20:33 → 22:24 ( 1h 51min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 20:44 → 22:39 ( 1h 55min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
21:00
 • 21:26 → 23:13 ( 1h 47min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
 • 21:44 → 23:34 ( 1h 50min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki
22:00
 • 22:19 → 00:05 ( 1h 46min )
  JR Takasaki Line
  To Maebashi
23:00
 • 23:25 → 01:14 ( 1h 49min )
  JR Takasaki Line
  To Takasaki