Odawara To Atami

JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami) Timetable

Required time

 • JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami) : 22min ~
 • Odoriko(Tokyo-Izukyushimoda) : 19min ~
5:00
 • 05:52 → 06:16 ( 24min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
6:00
 • 06:22 → 06:45 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 06:44 → 07:07 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
7:00
 • 07:16 → 07:40 ( 24min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
 • 07:35 → 07:59 ( 24min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 07:56 → 08:19 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
8:00
 • 08:20 → 08:43 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 08:30 → 08:59 ( 29min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 08:50 → 09:14 ( 24min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
9:00
 • 09:08 → 09:31 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 09:27 → 09:50 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 09:43 → 10:06 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
10:00
 • 10:01 → 10:20 ( 19min )
  Odoriko 3
  To Izukyu Shimoda
 • 10:01 → 10:20 ( 19min )
  Odoriko 3
  To Shuzenji
 • 10:05 → 10:29 ( 24min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 10:25 → 10:48 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 10:43 → 11:06 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 10:56 → 11:25 ( 29min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
11:00
 • 11:01 → 11:20 ( 19min )
  Odoriko 7
  To Izukyu Shimoda
 • 11:17 → 11:40 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 11:27 → 11:57 ( 30min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 11:48 → 12:11 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
12:00
 • 12:03 → 12:26 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 12:26 → 12:54 ( 28min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 12:49 → 13:12 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
13:00
 • 13:01 → 13:20 ( 19min )
  Odoriko 13
  To Izukyu Shimoda
 • 13:01 → 13:20 ( 19min )
  Odoriko 13
  To Shuzenji
 • 13:04 → 13:28 ( 24min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 13:28 → 13:57 ( 29min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 13:48 → 14:11 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
14:00
 • 14:01 → 14:20 ( 19min )
  Odoriko 15
  To Izukyu Shimoda
 • 14:02 → 14:26 ( 24min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 14:27 → 14:57 ( 30min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 14:48 → 15:11 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
15:00
 • 15:00 → 15:23 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 15:26 → 15:49 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 15:43 → 16:07 ( 24min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
16:00
 • 16:01 → 16:30 ( 29min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 16:29 → 16:52 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Ito
 • 16:44 → 17:07 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 16:59 → 17:21 ( 22min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
17:00
 • 17:18 → 17:41 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 17:40 → 18:03 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Ito
 • 17:53 → 18:16 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
18:00
 • 18:21 → 18:44 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 18:36 → 18:59 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 18:58 → 19:21 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Ito
19:00
 • 19:16 → 19:39 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
 • 19:31 → 19:54 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 19:44 → 20:07 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
20:00
 • 20:02 → 20:25 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 20:22 → 20:45 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Ito
 • 20:33 → 20:57 ( 24min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 20:46 → 21:09 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
21:00
 • 21:01 → 21:26 ( 25min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 21:29 → 21:53 ( 24min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
22:00
 • 22:01 → 22:25 ( 24min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 22:15 → 22:39 ( 24min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 22:37 → 23:01 ( 24min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Ito
 • 22:53 → 23:16 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
23:00
 • 23:29 → 23:52 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami
 • 23:55 → 00:17 ( 22min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Numazu
0:00
 • 00:19 → 00:42 ( 23min )
  JR Tokaido Main Line(Tokyo-Atami)
  To Atami