Sakurai(Nara) To Nabari

Kintetsu Osaka Line Timetable

Required time

 • Kintetsu Osaka Line Rapid Express : 23min ~
 • Kintetsu Osaka Line Sectional Semi-Express : 31min ~
 • Kintetsu Osaka Line : 30min ~
 • Kintetsu Osaka Line Express : 27min ~
5:00
 • 05:56 → 06:23 ( 27min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
6:00
 • 06:19 → 06:47 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Nabari
 • 06:49 → 07:16 ( 27min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isuzugawa
7:00
 • 07:20 → 07:48 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isuzugawa
 • 07:29 → 08:00 ( 31min )
  Kintetsu Osaka Line Sectional Semi-Express
  To Nabari
 • 07:49 → 08:19 ( 30min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isuzugawa
8:00
 • 08:11 → 08:39 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Nabari
 • 08:35 → 09:08 ( 33min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Matsusaka
 • 08:58 → 09:31 ( 33min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
9:00
 • 09:18 → 09:47 ( 29min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
 • 09:35 → 10:02 ( 27min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
 • 09:57 → 10:21 ( 24min )
  Kintetsu Osaka Rapid Line Express
  To Matsusaka
10:00
 • 10:14 → 10:42 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
 • 10:35 → 11:02 ( 27min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Nabari
 • 10:53 → 11:22 ( 29min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
11:00
 • 11:17 → 11:46 ( 29min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
 • 11:35 → 12:03 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Nabari
 • 11:54 → 12:21 ( 27min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
12:00
 • 12:11 → 12:39 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
 • 12:35 → 13:03 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Nabari
 • 12:54 → 13:21 ( 27min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
13:00
 • 13:12 → 13:40 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
 • 13:35 → 14:03 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Nabari
 • 13:54 → 14:21 ( 27min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
14:00
 • 14:16 → 14:46 ( 30min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isuzugawa
 • 14:35 → 15:03 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Nabari
 • 14:54 → 15:21 ( 27min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
15:00
 • 15:16 → 15:46 ( 30min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isuzugawa
 • 15:35 → 16:03 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Nabari
 • 15:54 → 16:21 ( 27min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
16:00
 • 16:13 → 16:41 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
 • 16:35 → 17:03 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
 • 16:55 → 17:23 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
17:00
 • 17:12 → 17:40 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
 • 17:25 → 17:54 ( 29min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Nabari
 • 17:49 → 18:18 ( 29min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Nabari
18:00
 • 18:01 → 18:30 ( 29min )
  Kintetsu Osaka Rapid Line Express
  To Isuzugawa
 • 18:12 → 18:43 ( 31min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Nabari
 • 18:24 → 18:48 ( 24min )
  Kintetsu Osaka Rapid Line Express
  To Aoyamacho
 • 18:36 → 19:08 ( 32min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
 • 18:56 → 19:19 ( 23min )
  Kintetsu Osaka Rapid Line Express
  To Ujiyamada
19:00
 • 19:07 → 19:31 ( 24min )
  Kintetsu Osaka Rapid Line Express
  To Aoyamacho
 • 19:14 → 19:44 ( 30min )
  Kintetsu Osaka Line
  To Nabari
 • 19:22 → 19:47 ( 25min )
  Kintetsu Osaka Rapid Line Express
  To Toba
 • 19:35 → 19:59 ( 24min )
  Kintetsu Osaka Rapid Line Express
  To Aoyamacho
 • 19:53 → 20:20 ( 27min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Isenakagawa
20:00
 • 20:01 → 20:28 ( 27min )
  Kintetsu Osaka Rapid Line Express
  To Nabari
 • 20:21 → 20:49 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
 • 20:38 → 21:02 ( 24min )
  Kintetsu Osaka Rapid Line Express
  To Nabari
 • 20:53 → 21:20 ( 27min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Nabari
21:00
 • 21:08 → 21:36 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Ujiyamada
 • 21:21 → 21:54 ( 33min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
 • 21:49 → 22:16 ( 27min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Nabari
22:00
 • 22:01 → 22:30 ( 29min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Nabari
 • 22:17 → 22:51 ( 34min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
 • 22:40 → 23:10 ( 30min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
23:00
 • 23:06 → 23:34 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
 • 23:28 → 23:56 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho
 • 23:50 → 00:18 ( 28min )
  Kintetsu Osaka Line Express
  To Aoyamacho