Esaka To Shin-osaka

Osaka Metro Midosuji Line Timetable

Required time

 • Osaka Metro Midosuji Line : 4min ~
Filter Trains :  All
5:00
 • 05:03 → 05:07 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 05:13 → 05:17 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 05:33 → 05:37 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 05:43 → 05:47 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 05:53 → 05:57 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
6:00
 • 06:03 → 06:07 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 06:10 → 06:14 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 06:20 → 06:24 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 06:27 → 06:31 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 06:32 → 06:36 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 06:41 → 06:46 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 06:50 → 06:55 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 06:59 → 07:04 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
7:00
 • 07:08 → 07:13 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 07:17 → 07:22 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 07:24 → 07:28 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 07:28 → 07:32 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 07:33 → 07:37 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 07:37 → 07:41 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 07:42 → 07:46 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 07:46 → 07:50 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 07:51 → 07:55 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 07:55 → 07:59 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
8:00
 • 08:00 → 08:04 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 08:04 → 08:08 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 08:09 → 08:13 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 08:13 → 08:17 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 08:18 → 08:22 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 08:22 → 08:26 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 08:27 → 08:31 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 08:31 → 08:35 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 08:36 → 08:40 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 08:40 → 08:44 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 08:45 → 08:49 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 08:49 → 08:53 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 08:54 → 08:58 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 08:58 → 09:02 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
9:00
 • 09:03 → 09:07 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 09:07 → 09:11 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 09:12 → 09:16 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 09:16 → 09:20 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 09:21 → 09:25 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 09:26 → 09:30 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 09:34 → 09:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 09:43 → 09:47 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 09:52 → 09:56 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 09:57 → 10:02 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
10:00
 • 10:02 → 10:07 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 10:07 → 10:11 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Tennoji
 • 10:11 → 10:15 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 10:19 → 10:23 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 10:26 → 10:30 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 10:33 → 10:37 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 10:41 → 10:45 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 10:49 → 10:53 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 10:58 → 11:02 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
11:00
 • 11:05 → 11:09 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 11:13 → 11:17 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 11:21 → 11:25 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 11:29 → 11:33 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 11:37 → 11:41 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 11:45 → 11:49 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 11:53 → 11:57 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
12:00
 • 12:01 → 12:05 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 12:09 → 12:13 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 12:17 → 12:21 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 12:25 → 12:29 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 12:33 → 12:37 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 12:41 → 12:45 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 12:49 → 12:53 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 12:57 → 13:01 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
13:00
 • 13:05 → 13:09 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 13:13 → 13:17 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 13:21 → 13:25 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 13:29 → 13:33 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 13:37 → 13:41 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 13:45 → 13:49 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 13:53 → 13:57 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
14:00
 • 14:01 → 14:05 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 14:09 → 14:13 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 14:17 → 14:21 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 14:25 → 14:29 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 14:33 → 14:37 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 14:41 → 14:45 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 14:49 → 14:53 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 14:57 → 15:01 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
15:00
 • 15:05 → 15:09 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 15:13 → 15:17 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 15:21 → 15:25 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 15:29 → 15:33 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 15:37 → 15:41 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 15:45 → 15:49 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 15:53 → 15:57 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
16:00
 • 16:01 → 16:05 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 16:09 → 16:14 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 16:16 → 16:21 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 16:25 → 16:29 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 16:29 → 16:33 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 16:38 → 16:43 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 16:46 → 16:50 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 16:54 → 16:58 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 16:58 → 17:02 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
17:00
 • 17:03 → 17:07 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 17:08 → 17:12 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 17:13 → 17:17 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 17:18 → 17:22 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 17:23 → 17:27 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 17:28 → 17:32 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 17:33 → 17:37 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 17:38 → 17:42 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 17:43 → 17:47 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 17:48 → 17:52 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 17:53 → 17:57 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 17:58 → 18:02 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
18:00
 • 18:03 → 18:07 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 18:08 → 18:12 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 18:13 → 18:17 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 18:18 → 18:22 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 18:23 → 18:27 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 18:28 → 18:32 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 18:33 → 18:37 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 18:38 → 18:42 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 18:43 → 18:47 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 18:48 → 18:52 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 18:53 → 18:57 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 18:58 → 19:02 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
19:00
 • 19:03 → 19:07 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 19:08 → 19:12 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 19:13 → 19:17 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 19:18 → 19:23 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 19:24 → 19:28 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 19:29 → 19:33 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 19:34 → 19:38 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 19:37 → 19:41 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 19:44 → 19:48 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 19:47 → 19:51 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 19:53 → 19:57 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 19:59 → 20:03 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
20:00
 • 20:05 → 20:09 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 20:12 → 20:16 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 20:18 → 20:22 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 20:25 → 20:29 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 20:32 → 20:36 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 20:39 → 20:43 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 20:42 → 20:47 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 20:49 → 20:54 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 20:57 → 21:02 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
21:00
 • 21:01 → 21:06 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Tennoji
 • 21:05 → 21:10 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 21:13 → 21:18 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 21:21 → 21:26 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 21:25 → 21:30 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Tennoji
 • 21:29 → 21:34 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 21:37 → 21:42 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 21:45 → 21:50 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 21:53 → 21:58 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
22:00
 • 22:01 → 22:06 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 22:10 → 22:14 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 22:19 → 22:23 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 22:27 → 22:31 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 22:31 → 22:36 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 22:41 → 22:46 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 22:51 → 22:56 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
23:00
 • 23:01 → 23:06 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 23:11 → 23:16 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 23:21 → 23:26 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 23:31 → 23:36 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Tennoji
 • 23:41 → 23:46 ( 5min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu
 • 23:56 → 00:00 ( 4min )
  Osaka Metro Midosuji Line
  To Nakamozu