Hiroshima To Shin-Yokohama

JR San'yo Shinkansen Timetable

Required time

 • Hikari : 5h 4min ~
 • Nozomi : 3h 25min ~
Filter Trains :  All
6:00
7:00
8:00
 • 08:06 → 11:45 ( 3h 39min )
  Nozomi 86
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:22 → 11:56 ( 3h 34min )
  Nozomi 6
  To Tokyo
 • 08:43 → 12:14 ( 3h 31min )
  Nozomi 8
  To Tokyo
9:00
 • 09:07 → 12:37 ( 3h 30min )
  Nozomi 10
  To Tokyo
 • 09:18 → 12:57 ( 3h 39min )
  Nozomi 12
  To Tokyo
 • 09:43 → 13:14 ( 3h 31min )
  Nozomi 14
  To Tokyo
10:00
 • 10:03 → 13:37 ( 3h 34min )
  Nozomi 90
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:18 → 13:56 ( 3h 38min )
  Nozomi 16
  To Tokyo
 • 10:43 → 14:14 ( 3h 31min )
  Nozomi 18
  To Tokyo
11:00
 • 11:03 → 14:37 ( 3h 34min )
  Nozomi 92
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:18 → 14:57 ( 3h 39min )
  Nozomi 20
  To Tokyo
 • 11:43 → 15:14 ( 3h 31min )
  Nozomi 22
  To Tokyo
12:00
 • 12:03 → 15:37 ( 3h 34min )
  Nozomi 94
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:18 → 15:56 ( 3h 38min )
  Nozomi 24
  To Tokyo
 • 12:43 → 16:14 ( 3h 31min )
  Nozomi 26
  To Tokyo
13:00
 • 13:03 → 16:37 ( 3h 34min )
  Nozomi 96
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:18 → 16:57 ( 3h 39min )
  Nozomi 28
  To Tokyo
 • 13:43 → 17:14 ( 3h 31min )
  Nozomi 30
  To Tokyo
14:00
 • 14:03 → 17:37 ( 3h 34min )
  Nozomi 98
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:18 → 17:56 ( 3h 38min )
  Nozomi 32
  To Tokyo
 • 14:43 → 18:14 ( 3h 31min )
  Nozomi 34
  To Tokyo
15:00
 • 15:03 → 18:37 ( 3h 34min )
  Nozomi 100
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:18 → 18:57 ( 3h 39min )
  Nozomi 36
  To Tokyo
 • 15:43 → 19:14 ( 3h 31min )
  Nozomi 38
  To Tokyo
16:00
 • 16:03 → 19:37 ( 3h 34min )
  Nozomi 40
  To Tokyo
 • 16:12 → 19:47 ( 3h 35min )
  Nozomi 102
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:22 → 19:56 ( 3h 34min )
  Nozomi 42
  To Tokyo
 • 16:43 → 20:14 ( 3h 31min )
  Nozomi 44
  To Tokyo
17:00
 • 17:03 → 20:37 ( 3h 34min )
  Nozomi 46
  To Tokyo
 • 17:12 → 20:47 ( 3h 35min )
  Nozomi 104
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:22 → 20:57 ( 3h 35min )
  Nozomi 48
  To Tokyo
 • 17:43 → 21:14 ( 3h 31min )
  Nozomi 50
  To Tokyo
18:00
 • 18:03 → 21:38 ( 3h 35min )
  Nozomi 52
  To Tokyo
 • 18:18 → 21:56 ( 3h 38min )
  Nozomi 54
  To Tokyo
 • 18:43 → 22:14 ( 3h 31min )
  Nozomi 56
  To Tokyo
19:00
 • 19:06 → 22:38 ( 3h 32min )
  Nozomi 58
  To Tokyo
 • 19:21 → 22:53 ( 3h 32min )
  Nozomi 60
  To Tokyo
 • 19:43 → 23:14 ( 3h 31min )
  Nozomi 62
  To Tokyo
20:00
 • 20:02 → 23:27 ( 3h 25min )
  Nozomi 64
  To Tokyo