Narita Airport Terminal 2 3 To Keisei-Sakura

Keisei Main Line(Keiseinarita-Narita Airport) Timetable

Required time

 • Keisei Main Line Rapid : 19min ~
 • Keisei Main Line : 19min ~
 • Morning Liner : 20min ~
 • Keisei Main Line Rapid Express : 15min ~
 • Keisei Main Line Express : 19min ~
5:00
 • 05:19 → 05:38 ( 19min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
 • 05:57 → 06:18 ( 21min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
6:00
 • 06:15 → 06:33 ( 18min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 06:31 → 06:52 ( 21min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 06:59 → 07:24 ( 25min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
7:00
 • 07:22 → 07:44 ( 22min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 07:42 → 07:58 ( 16min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 07:48 → 08:08 ( 20min )
  Morning Liner 206
  To Keisei-Ueno
8:00
 • 08:04 → 08:21 ( 17min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Keisei-Ueno
 • 08:24 → 08:39 ( 15min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 08:48 → 09:11 ( 23min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
9:00
 • 09:11 → 09:31 ( 20min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 09:31 → 09:52 ( 21min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 09:50 → 10:12 ( 22min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
10:00
 • 10:12 → 10:31 ( 19min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 10:29 → 10:51 ( 22min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 10:52 → 11:13 ( 21min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
11:00
 • 11:10 → 11:31 ( 21min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 11:32 → 11:53 ( 21min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 11:50 → 12:11 ( 21min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
12:00
 • 12:12 → 12:33 ( 21min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 12:31 → 12:51 ( 20min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 12:52 → 13:13 ( 21min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
13:00
 • 13:08 → 13:31 ( 23min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 13:32 → 13:52 ( 20min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 13:51 → 14:11 ( 20min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
14:00
 • 14:12 → 14:33 ( 21min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 14:31 → 14:51 ( 20min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 14:52 → 15:13 ( 21min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
15:00
 • 15:08 → 15:31 ( 23min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 15:32 → 15:53 ( 21min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 15:48 → 16:11 ( 23min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
16:00
 • 16:12 → 16:33 ( 21min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 16:31 → 16:51 ( 20min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 16:52 → 17:13 ( 21min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
17:00
 • 17:10 → 17:31 ( 21min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 17:33 → 17:53 ( 20min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 17:51 → 18:11 ( 20min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
18:00
 • 18:11 → 18:31 ( 20min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 18:28 → 18:51 ( 23min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 18:50 → 19:09 ( 19min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
19:00
 • 19:11 → 19:32 ( 21min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 19:34 → 19:54 ( 20min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 19:48 → 20:07 ( 19min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Takasago
20:00
 • 20:11 → 20:30 ( 19min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 20:28 → 20:51 ( 23min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 20:59 → 21:24 ( 25min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
21:00
 • 21:29 → 21:51 ( 22min )
  Keisei Main Line Express
  To Keisei-Ueno
 • 21:52 → 22:14 ( 22min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
22:00
 • 22:17 → 22:36 ( 19min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Ueno
 • 22:35 → 22:55 ( 20min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Keisei-Ueno
 • 22:55 → 23:17 ( 22min )
  Keisei Main Line
  To Keisei-Takasago