Kanazawa To Tsuruga

JR Hokuriku Shinkansen Timetable

Required time

 • Kagayaki : 41min ~
 • Tsurugi : 41min ~
 • Hakutaka : 56min ~
Filter Trains :  All
6:00
7:00
 • 07:02 → 07:59 ( 57min )
  Tsurugi 5
  To Tsuruga
 • 07:48 → 08:29 ( 41min )
  Tsurugi 7
  To Tsuruga
8:00
 • 08:02 → 08:59 ( 57min )
  Tsurugi 9
  To Tsuruga
 • 08:40 → 09:25 ( 45min )
  Tsurugi 11
  To Tsuruga
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:45 → 09:34 ( 49min )
  Kagayaki 501
  To Tsuruga
9:00
 • 09:05 → 10:02 ( 57min )
  Tsurugi 13
  To Tsuruga
 • 09:47 → 10:28 ( 41min )
  Kagayaki 503
  To Tsuruga
 • 09:54 → 10:36 ( 42min )
  Tsurugi 15
  To Tsuruga
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
10:00
 • 10:04 → 11:02 ( 58min )
  Tsurugi 17
  To Tsuruga
 • 10:48 → 11:29 ( 41min )
  Kagayaki 505
  To Tsuruga
11:00
12:00
 • 12:05 → 13:02 ( 57min )
  Tsurugi 21
  To Tsuruga
 • 12:51 → 13:39 ( 48min )
  Kagayaki 509
  To Tsuruga
13:00
 • 13:05 → 14:02 ( 57min )
  Tsurugi 23
  To Tsuruga
14:00
 • 14:05 → 15:02 ( 57min )
  Tsurugi 25
  To Tsuruga
 • 14:19 → 15:16 ( 57min )
  Hakutaka 561
  To Tsuruga
 • 14:55 → 15:36 ( 41min )
  Tsurugi 27
  To Tsuruga
15:00
 • 15:04 → 16:01 ( 57min )
  Tsurugi 29
  To Tsuruga
 • 15:19 → 16:16 ( 57min )
  Hakutaka 563
  To Tsuruga
 • 15:53 → 16:35 ( 42min )
  Tsurugi 31
  To Tsuruga
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
16:00
 • 16:05 → 17:02 ( 57min )
  Tsurugi 33
  To Tsuruga
 • 16:19 → 17:17 ( 58min )
  Hakutaka 565
  To Tsuruga
 • 16:54 → 17:36 ( 42min )
  Tsurugi 35
  To Tsuruga
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
17:00
 • 17:02 → 17:59 ( 57min )
  Tsurugi 37
  To Tsuruga
 • 17:20 → 18:17 ( 57min )
  Hakutaka 567
  To Tsuruga
 • 17:55 → 18:36 ( 41min )
  Tsurugi 39
  To Tsuruga
18:00
 • 18:05 → 19:02 ( 57min )
  Tsurugi 41
  To Tsuruga
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:22 → 19:18 ( 56min )
  Hakutaka 569
  To Tsuruga
 • 18:50 → 19:32 ( 42min )
  Tsurugi 43
  To Tsuruga
 • 18:54 → 19:37 ( 43min )
  Kagayaki 511
  To Tsuruga
19:00
 • 19:06 → 20:03 ( 57min )
  Tsurugi 45
  To Tsuruga
 • 19:57 → 20:38 ( 41min )
  Kagayaki 513
  To Tsuruga
20:00
 • 20:03 → 21:00 ( 57min )
  Tsurugi 47
  To Tsuruga
 • 20:53 → 21:34 ( 41min )
  Kagayaki 515
  To Tsuruga
 • 20:56 → 21:53 ( 57min )
  Tsurugi 49
  To Tsuruga
22:00
 • 22:25 → 23:14 ( 49min )
  Kagayaki 517
  To Tsuruga
 • 22:34 → 23:31 ( 57min )
  Tsurugi 61
  To Tsuruga