Kanazawa To Tsuruga

JR Hokuriku Main Line Timetable

Required time

 • THUNDERBIRD : 1h 12min ~
 • Oyasumi Express : 1h 27min ~
 • JR Hokuriku Main Line : 2h 25min ~
 • Shirasagi : 1h 20min ~
5:00
 • 05:10 → 06:32 ( 1h 22min )
  Shirasagi 52
  To Maibara
 • 05:18 → 07:55 ( 2h 37min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
 • 05:35 → 06:51 ( 1h 16min )
  Thunder Bird 2
  To Osaka
 • 05:48 → 07:11 ( 1h 23min )
  Shirasagi 2
  To Nagoya
6:00
 • 06:45 → 08:00 ( 1h 15min )
  Thunder Bird 6
  To Osaka
 • 06:48 → 08:11 ( 1h 23min )
  Shirasagi 54
  To Maibara
7:00
 • 07:15 → 08:36 ( 1h 21min )
  Thunder Bird 8
  To Osaka
 • 07:48 → 09:10 ( 1h 22min )
  Shirasagi 4
  To Nagoya
8:00
 • 08:15 → 09:38 ( 1h 23min )
  Thunder Bird 12
  To Osaka
 • 08:48 → 10:09 ( 1h 21min )
  Shirasagi 56
  To Maibara
9:00
 • 09:02 → 10:14 ( 1h 12min )
  Thunder Bird 14
  To Osaka
 • 09:48 → 11:09 ( 1h 21min )
  Shirasagi 6
  To Nagoya
 • 09:54 → 11:14 ( 1h 20min )
  Thunder Bird 16
  To Osaka
10:00
 • 10:56 → 12:14 ( 1h 18min )
  Thunder Bird 18
  To Osaka
11:00
 • 11:24 → 12:39 ( 1h 15min )
  Thunder Bird 20
  To Osaka
 • 11:48 → 13:09 ( 1h 21min )
  Shirasagi 8
  To Nagoya
12:00
 • 12:14 → 13:41 ( 1h 27min )
  Thunder Bird 22
  To Osaka
 • 12:48 → 14:09 ( 1h 21min )
  Shirasagi 60
  To Maibara
13:00
 • 13:20 → 14:40 ( 1h 20min )
  Thunder Bird 24
  To Osaka
 • 13:48 → 15:09 ( 1h 21min )
  Shirasagi 10
  To Nagoya
 • 13:54 → 15:14 ( 1h 20min )
  Thunder Bird 26
  To Osaka
14:00
 • 14:20 → 15:40 ( 1h 20min )
  Thunder Bird 28
  To Osaka
 • 14:48 → 16:08 ( 1h 20min )
  Shirasagi 12
  To Nagoya
15:00
 • 15:19 → 16:41 ( 1h 22min )
  Thunder Bird 32
  To Osaka
 • 15:48 → 17:08 ( 1h 20min )
  Shirasagi 62
  To Maibara
16:00
 • 16:00 → 17:14 ( 1h 14min )
  Thunder Bird 34
  To Osaka
 • 16:29 → 17:55 ( 1h 26min )
  Thunder Bird 36
  To Osaka
 • 16:41 → 19:06 ( 2h 25min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
 • 16:48 → 18:09 ( 1h 21min )
  Shirasagi 14
  To Nagoya
 • 16:55 → 18:14 ( 1h 19min )
  Thunder Bird 38
  To Osaka
17:00
 • 17:48 → 19:09 ( 1h 21min )
  Shirasagi 64
  To Maibara
 • 17:54 → 19:14 ( 1h 20min )
  Thunder Bird 42
  To Osaka
18:00
 • 18:42 → 19:59 ( 1h 17min )
  Thunder Bird 44
  To Osaka
 • 18:53 → 20:15 ( 1h 22min )
  Shirasagi 16
  To Nagoya
19:00
 • 19:47 → 21:07 ( 1h 20min )
  Thunder Bird 48
  To Osaka
20:00
 • 20:06 → 21:27 ( 1h 21min )
  Shirasagi 66
  To Maibara
 • 20:47 → 22:02 ( 1h 15min )
  Thunder Bird 50
  To Osaka
21:00
 • 21:40 → 23:07 ( 1h 27min )
  Oyasumi Express
  To Tsuruga