Kanazawa To Komatsu

IR Ishikawa Railway Line Timetable

Required time

 • IR Ishikawa Railway Line : 31min ~
Filter Trains :  All
5:00
 • 05:14 → 05:47 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
 • 05:29 → 06:01 ( 32min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
6:00
 • 06:04 → 06:43 ( 39min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Tsuruga
 • 06:31 → 07:05 ( 34min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
 • 06:52 → 07:24 ( 32min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Daishoji
7:00
 • 07:02 → 07:35 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
 • 07:18 → 07:51 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
 • 07:30 → 08:03 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Daishoji
 • 07:54 → 08:26 ( 32min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
8:00
 • 08:17 → 08:49 ( 32min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
 • 08:33 → 09:07 ( 34min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
9:00
 • 09:00 → 09:36 ( 36min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
 • 09:30 → 10:02 ( 32min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
10:00
 • 10:30 → 11:03 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
11:00
 • 11:00 → 11:34 ( 34min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
 • 11:30 → 12:03 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
12:00
 • 12:00 → 12:34 ( 34min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
 • 12:30 → 13:03 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
13:00
 • 13:00 → 13:34 ( 34min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
 • 13:30 → 14:03 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
14:00
 • 14:00 → 14:36 ( 36min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
 • 14:30 → 15:02 ( 32min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
 • 14:54 → 15:28 ( 34min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
15:00
 • 15:19 → 15:51 ( 32min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
 • 15:50 → 16:23 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
16:00
 • 16:06 → 16:39 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Daishoji
 • 16:15 → 16:48 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
 • 16:40 → 17:14 ( 34min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Tsuruga
17:00
 • 17:02 → 17:35 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
 • 17:17 → 17:49 ( 32min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
 • 17:35 → 18:08 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
18:00
 • 18:00 → 18:33 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
 • 18:30 → 19:02 ( 32min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
19:00
 • 19:00 → 19:33 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
 • 19:25 → 19:57 ( 32min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
 • 19:46 → 20:20 ( 34min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
20:00
 • 20:07 → 20:39 ( 32min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
 • 20:28 → 20:59 ( 31min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
21:00
 • 21:15 → 21:46 ( 31min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
 • 21:58 → 22:31 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
22:00
 • 22:32 → 23:06 ( 34min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
 • 22:47 → 23:19 ( 32min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Fukui(Fukui)
23:00
 • 23:05 → 23:38 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu
 • 23:48 → 00:21 ( 33min )
  IR Ishikawa Railway Line
  To Komatsu