Omishiotsu To Tsuruga

JR Hokuriku Main Line Timetable

Required time

 • JR Hokuriku Main Line Rapid : 13min ~
 • JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service : 13min ~
 • JR Hokuriku Main Line : 13min ~
6:00
 • 06:45 → 06:58 ( 13min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
7:00
 • 07:27 → 07:41 ( 14min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
8:00
 • 08:33 → 08:46 ( 13min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
 • 08:45 → 08:58 ( 13min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
9:00
 • 09:04 → 09:17 ( 13min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
 • 09:41 → 09:54 ( 13min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
10:00
 • 10:03 → 10:17 ( 14min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
11:00
 • 11:01 → 11:15 ( 14min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
12:00
 • 12:01 → 12:15 ( 14min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
13:00
 • 13:01 → 13:15 ( 14min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
14:00
 • 14:01 → 14:15 ( 14min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
15:00
 • 15:01 → 15:15 ( 14min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
16:00
 • 16:01 → 16:15 ( 14min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
17:00
 • 17:08 → 17:21 ( 13min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
 • 17:34 → 17:47 ( 13min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
18:00
 • 18:34 → 18:47 ( 13min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
19:00
 • 19:06 → 19:20 ( 14min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
 • 19:35 → 19:49 ( 14min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
 • 19:59 → 20:13 ( 14min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
20:00
 • 20:09 → 20:22 ( 13min )
  JR Hokuriku Main Line Rapid
  To Tsuruga
 • 20:36 → 20:49 ( 13min )
  JR Hokuriku Main Line Special Rapid Service
  To Tsuruga
21:00
 • 21:39 → 21:52 ( 13min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
22:00
 • 22:41 → 22:55 ( 14min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga
23:00
 • 23:41 → 23:55 ( 14min )
  JR Hokuriku Main Line
  To Tsuruga