Omishiotsu To Yamashina

JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu) Timetable

Required time

 • JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu) : 1h 15min ~
 • JR Kosei Line Rapid(Yamashina-Omishiotsu) : 1h 13min ~
 • JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu) : 1h 15min ~
6:00
 • 06:14 → 07:27 ( 1h 13min )
  JR Kosei Line Rapid(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
9:00
 • 09:37 → 10:53 ( 1h 16min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
10:00
 • 10:38 → 11:53 ( 1h 15min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
11:00
 • 11:37 → 12:53 ( 1h 16min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
12:00
 • 12:37 → 13:53 ( 1h 16min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
13:00
 • 13:37 → 14:53 ( 1h 16min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
14:00
 • 14:37 → 15:53 ( 1h 16min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
15:00
 • 15:37 → 16:52 ( 1h 15min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
16:00
 • 16:37 → 17:52 ( 1h 15min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
19:00
 • 19:38 → 20:53 ( 1h 15min )
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  To Kyoto
21:00
 • 21:59 → 23:14 ( 1h 15min )
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  To Kyoto