Omishiotsu To Kyoto

JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu) Timetable

Required time

 • JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu) : 1h 20min ~
 • JR Kosei Line Rapid(Yamashina-Omishiotsu) : 1h 19min ~
 • JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu) : 1h 20min ~
6:00
 • 06:14 → 07:33 ( 1h 19min )
  JR Kosei Line Rapid(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
9:00
 • 09:37 → 10:58 ( 1h 21min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
10:00
 • 10:38 → 11:58 ( 1h 20min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
11:00
 • 11:37 → 12:58 ( 1h 21min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
12:00
 • 12:37 → 13:58 ( 1h 21min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
13:00
 • 13:37 → 14:58 ( 1h 21min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
14:00
 • 14:37 → 15:58 ( 1h 21min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
15:00
 • 15:37 → 16:57 ( 1h 20min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
16:00
 • 16:37 → 17:57 ( 1h 20min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
19:00
 • 19:38 → 21:01 ( 1h 23min )
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  To Kyoto
21:00
 • 21:59 → 23:19 ( 1h 20min )
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  To Kyoto