Omishiotsu To Kyoto

JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu) Timetable

Required time

 • JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu) : 1h 28min ~
 • JR Kosei Line Rapid(Yamashina-Omishiotsu) : 1h 19min ~
 • JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu) : 1h 17min ~
6:00
 • 06:14 → 07:33 ( 1h 19min )
  JR Kosei Line Rapid(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
9:00
 • 09:40 → 10:58 ( 1h 18min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
10:00
 • 10:40 → 11:58 ( 1h 18min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
11:00
 • 11:40 → 12:58 ( 1h 18min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
12:00
 • 12:40 → 13:58 ( 1h 18min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
13:00
 • 13:40 → 14:58 ( 1h 18min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
14:00
 • 14:40 → 15:57 ( 1h 17min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
15:00
 • 15:40 → 16:57 ( 1h 17min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
16:00
 • 16:40 → 17:57 ( 1h 17min )
  JR Kosei Line Special Rapid Service(Yamashina-Omishiotsu)
  To Himeji
19:00
 • 19:35 → 21:04 ( 1h 29min )
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  To Kyoto
21:00
 • 21:52 → 23:20 ( 1h 28min )
  JR Kosei Line(Yamashina-Omishiotsu)
  To Kyoto