Kyoto To Nagoya

JR Tokaido Shinkansen Timetable

Required time

 • Kodama : 43min ~
 • Hikari : 34min ~
 • Nozomi : 33min ~
Filter Trains :  All
6:00
 • 06:14 → 06:48 ( 34min )
  Nozomi 200
  To Tokyo
 • 06:25 → 07:14 ( 49min )
  Hikari 634
  To Tokyo
 • 06:29 → 07:02 ( 33min )
  Nozomi 202
  To Tokyo
 • 06:38 → 07:12 ( 34min )
  Nozomi 66
  To Tokyo
 • 06:47 → 07:21 ( 34min )
  Nozomi 68
  To Tokyo
 • 06:57 → 07:42 ( 45min )
  Hikari 636
  To Tokyo
7:00
 • 07:06 → 07:40 ( 34min )
  Nozomi 70
  To Tokyo
 • 07:12 → 07:46 ( 34min )
  Nozomi 204
  To Tokyo
 • 07:24 → 07:58 ( 34min )
  Nozomi 72
  To Tokyo
 • 07:30 → 08:04 ( 34min )
  Nozomi 206
  To Tokyo
 • 07:33 → 08:25 ( 52min )
  Hikari 38
  To Tokyo
 • 07:45 → 08:19 ( 34min )
  Nozomi 74
  To Tokyo
 • 07:51 → 08:42 ( 51min )
  Hikari 640
  To Tokyo
 • 07:54 → 08:28 ( 34min )
  Nozomi 208
  To Tokyo
8:00
 • 08:01 → 08:34 ( 33min )
  Nozomi 210
  To Tokyo
 • 08:10 → 09:02 ( 52min )
  Kodama 708
  To Tokyo
 • 08:13 → 08:47 ( 34min )
  Nozomi 76
  To Tokyo
 • 08:21 → 08:55 ( 34min )
  Nozomi 212
  To Tokyo
 • 08:30 → 09:04 ( 34min )
  Nozomi 78
  To Tokyo
 • 08:33 → 09:25 ( 52min )
  Hikari 642
  To Tokyo
 • 08:45 → 09:19 ( 34min )
  Nozomi 2
  To Tokyo
9:00
 • 09:01 → 09:34 ( 33min )
  Nozomi 80
  To Tokyo
 • 09:08 → 09:42 ( 34min )
  Hikari 500
  To Tokyo
 • 09:10 → 10:02 ( 52min )
  Kodama 712
  To Tokyo
 • 09:13 → 09:47 ( 34min )
  Nozomi 82
  To Tokyo
 • 09:21 → 09:55 ( 34min )
  Nozomi 4
  To Tokyo
 • 09:30 → 10:04 ( 34min )
  Nozomi 216
  To Tokyo
 • 09:33 → 10:25 ( 52min )
  Hikari 644
  To Tokyo
 • 09:39 → 10:13 ( 34min )
  Nozomi 84
  To Tokyo
 • 09:48 → 10:22 ( 34min )
  Nozomi 86
  To Tokyo
10:00
 • 10:01 → 10:34 ( 33min )
  Nozomi 6
  To Tokyo
 • 10:08 → 10:42 ( 34min )
  Hikari 670
  To Tokyo
 • 10:10 → 11:02 ( 52min )
  Kodama 716
  To Tokyo
 • 10:13 → 10:47 ( 34min )
  Nozomi 88
  To Tokyo
 • 10:21 → 10:55 ( 34min )
  Nozomi 8
  To Tokyo
 • 10:30 → 11:04 ( 34min )
  Nozomi 218
  To Tokyo
 • 10:33 → 11:25 ( 52min )
  Hikari 646
  To Tokyo
 • 10:45 → 11:19 ( 34min )
  Nozomi 10
  To Tokyo
11:00
 • 11:01 → 11:34 ( 33min )
  Nozomi 12
  To Tokyo
 • 11:08 → 11:42 ( 34min )
  Hikari 504
  To Tokyo
 • 11:10 → 12:02 ( 52min )
  Kodama 720
  To Tokyo
 • 11:21 → 11:55 ( 34min )
  Nozomi 14
  To Tokyo
 • 11:30 → 12:04 ( 34min )
  Nozomi 220
  To Tokyo
 • 11:33 → 12:25 ( 52min )
  Hikari 648
  To Tokyo
 • 11:45 → 12:19 ( 34min )
  Nozomi 90
  To Tokyo
12:00
 • 12:01 → 12:34 ( 33min )
  Nozomi 16
  To Tokyo
 • 12:08 → 12:42 ( 34min )
  Hikari 506
  To Tokyo
 • 12:10 → 13:02 ( 52min )
  Kodama 724
  To Tokyo
 • 12:21 → 12:55 ( 34min )
  Nozomi 18
  To Tokyo
 • 12:30 → 13:04 ( 34min )
  Nozomi 222
  To Tokyo
 • 12:33 → 13:25 ( 52min )
  Hikari 650
  To Tokyo
 • 12:45 → 13:19 ( 34min )
  Nozomi 92
  To Tokyo
13:00
 • 13:01 → 13:34 ( 33min )
  Nozomi 20
  To Tokyo
 • 13:08 → 13:42 ( 34min )
  Hikari 508
  To Tokyo
 • 13:10 → 14:02 ( 52min )
  Kodama 728
  To Tokyo
 • 13:21 → 13:55 ( 34min )
  Nozomi 22
  To Tokyo
 • 13:30 → 14:04 ( 34min )
  Nozomi 224
  To Tokyo
 • 13:33 → 14:25 ( 52min )
  Hikari 652
  To Tokyo
 • 13:45 → 14:19 ( 34min )
  Nozomi 94
  To Tokyo
14:00
 • 14:01 → 14:34 ( 33min )
  Nozomi 24
  To Tokyo
 • 14:08 → 14:42 ( 34min )
  Hikari 510
  To Tokyo
 • 14:10 → 15:02 ( 52min )
  Kodama 732
  To Tokyo
 • 14:21 → 14:55 ( 34min )
  Nozomi 26
  To Tokyo
 • 14:30 → 15:04 ( 34min )
  Nozomi 226
  To Tokyo
 • 14:33 → 15:25 ( 52min )
  Hikari 654
  To Tokyo
 • 14:45 → 15:19 ( 34min )
  Nozomi 96
  To Tokyo
15:00
 • 15:01 → 15:34 ( 33min )
  Nozomi 28
  To Tokyo
 • 15:08 → 15:42 ( 34min )
  Hikari 512
  To Tokyo
 • 15:10 → 16:02 ( 52min )
  Kodama 736
  To Tokyo
 • 15:16 → 15:50 ( 34min )
  Nozomi 228
  To Tokyo
 • 15:21 → 15:55 ( 34min )
  Nozomi 30
  To Tokyo
 • 15:30 → 16:04 ( 34min )
  Nozomi 230
  To Tokyo
 • 15:33 → 16:25 ( 52min )
  Hikari 656
  To Tokyo
 • 15:45 → 16:19 ( 34min )
  Nozomi 98
  To Tokyo
 • 15:54 → 16:28 ( 34min )
  Nozomi 232
  To Tokyo
16:00
 • 16:01 → 16:34 ( 33min )
  Nozomi 32
  To Tokyo
 • 16:08 → 16:42 ( 34min )
  Hikari 514
  To Tokyo
 • 16:10 → 17:02 ( 52min )
  Kodama 740
  To Tokyo
 • 16:16 → 16:50 ( 34min )
  Nozomi 234
  To Tokyo
 • 16:21 → 16:55 ( 34min )
  Nozomi 34
  To Tokyo
 • 16:30 → 17:04 ( 34min )
  Nozomi 236
  To Tokyo
 • 16:33 → 17:25 ( 52min )
  Hikari 658
  To Tokyo
 • 16:45 → 17:19 ( 34min )
  Nozomi 100
  To Tokyo
17:00
 • 17:01 → 17:34 ( 33min )
  Nozomi 36
  To Tokyo
 • 17:08 → 17:42 ( 34min )
  Hikari 516
  To Tokyo
 • 17:10 → 18:02 ( 52min )
  Kodama 744
  To Tokyo
 • 17:16 → 17:50 ( 34min )
  Nozomi 238
  To Tokyo
 • 17:21 → 17:55 ( 34min )
  Nozomi 38
  To Tokyo
 • 17:30 → 18:04 ( 34min )
  Nozomi 240
  To Tokyo
 • 17:33 → 18:25 ( 52min )
  Hikari 660
  To Tokyo
 • 17:45 → 18:19 ( 34min )
  Nozomi 40
  To Tokyo
 • 17:54 → 18:28 ( 34min )
  Nozomi 102
  To Tokyo
18:00
 • 18:01 → 18:34 ( 33min )
  Nozomi 42
  To Tokyo
 • 18:08 → 18:42 ( 34min )
  Hikari 518
  To Tokyo
 • 18:10 → 19:02 ( 52min )
  Kodama 748
  To Tokyo
 • 18:16 → 18:50 ( 34min )
  Nozomi 242
  To Tokyo
 • 18:21 → 18:55 ( 34min )
  Nozomi 44
  To Tokyo
 • 18:30 → 19:04 ( 34min )
  Nozomi 244
  To Tokyo
 • 18:33 → 19:25 ( 52min )
  Hikari 662
  To Tokyo
 • 18:45 → 19:19 ( 34min )
  Nozomi 46
  To Tokyo
 • 18:54 → 19:28 ( 34min )
  Nozomi 104
  To Tokyo
19:00
 • 19:01 → 19:34 ( 33min )
  Nozomi 48
  To Tokyo
 • 19:08 → 19:42 ( 34min )
  Hikari 520
  To Tokyo
 • 19:10 → 20:01 ( 51min )
  Kodama 752
  To Tokyo
 • 19:16 → 19:50 ( 34min )
  Nozomi 246
  To Tokyo
 • 19:21 → 19:55 ( 34min )
  Nozomi 50
  To Tokyo
 • 19:30 → 20:03 ( 33min )
  Nozomi 248
  To Tokyo
 • 19:36 → 20:25 ( 49min )
  Hikari 664
  To Tokyo
 • 19:45 → 20:19 ( 34min )
  Nozomi 52
  To Tokyo
20:00
 • 20:00 → 20:34 ( 34min )
  Nozomi 54
  To Tokyo
 • 20:03 → 20:38 ( 35min )
  Hikari 522
  To Tokyo
 • 20:11 → 21:01 ( 50min )
  Kodama 760
  To Mishima
 • 20:15 → 20:48 ( 33min )
  Nozomi 250
  To Tokyo
 • 20:21 → 20:55 ( 34min )
  Nozomi 56
  To Tokyo
 • 20:30 → 21:04 ( 34min )
  Nozomi 252
  To Tokyo
 • 20:36 → 21:18 ( 42min )
  Hikari 666
  To Tokyo
 • 20:47 → 21:21 ( 34min )
  Nozomi 58
  To Tokyo
 • 20:56 → 21:42 ( 46min )
  Kodama 762
  To Mishima
 • 20:59 → 21:33 ( 34min )
  Hikari 668
  To Tokyo
21:00
 • 21:02 → 21:35 ( 33min )
  Nozomi 60
  To Tokyo
 • 21:17 → 22:09 ( 52min )
  Kodama 764
  To Shizuoka
 • 21:21 → 21:55 ( 34min )
  Nozomi 62
  To Tokyo
 • 21:38 → 22:11 ( 33min )
  Nozomi 64
  To Tokyo
 • 21:51 → 22:34 ( 43min )
  Kodama 766
  To Nagoya
22:00
 • 22:15 → 22:49 ( 34min )
  Nozomi 270
  To Nagoya
 • 22:22 → 23:05 ( 43min )
  Kodama 768
  To Nagoya
 • 22:46 → 23:20 ( 34min )
  Nozomi 272
  To Nagoya