Kyoto To Hakata

JR Tokaido Shinkansen Timetable

Required time

 • Hikari : 2h 51min ~
 • Nozomi : 2h 43min ~
Filter Trains :  All
6:00
 • 06:55 → 09:39 ( 2h 44min )
  Nozomi 271
  To Hakata
7:00
 • 07:20 → 10:11 ( 2h 51min )
  Hikari 531
  To Hakata
 • 07:41 → 10:24 ( 2h 43min )
  Nozomi 273
  To Hakata
8:00
 • 08:03 → 10:46 ( 2h 43min )
  Nozomi 99
  To Hakata
 • 08:09 → 10:52 ( 2h 43min )
  Nozomi 1
  To Hakata
 • 08:26 → 11:09 ( 2h 43min )
  Nozomi 3
  To Hakata
 • 08:47 → 11:30 ( 2h 43min )
  Nozomi 5
  To Hakata
9:00
 • 09:02 → 11:45 ( 2h 43min )
  Nozomi 7
  To Hakata
 • 09:25 → 12:09 ( 2h 44min )
  Nozomi 9
  To Hakata
 • 09:46 → 12:30 ( 2h 44min )
  Nozomi 11
  To Hakata
10:00
 • 10:02 → 12:45 ( 2h 43min )
  Nozomi 13
  To Hakata
 • 10:25 → 13:09 ( 2h 44min )
  Nozomi 15
  To Hakata
 • 10:46 → 13:30 ( 2h 44min )
  Nozomi 17
  To Hakata
11:00
 • 11:25 → 14:09 ( 2h 44min )
  Nozomi 19
  To Hakata
 • 11:46 → 14:30 ( 2h 44min )
  Nozomi 21
  To Hakata
12:00
 • 12:25 → 15:09 ( 2h 44min )
  Nozomi 23
  To Hakata
 • 12:46 → 15:30 ( 2h 44min )
  Nozomi 25
  To Hakata
13:00
 • 13:25 → 16:09 ( 2h 44min )
  Nozomi 27
  To Hakata
 • 13:46 → 16:30 ( 2h 44min )
  Nozomi 29
  To Hakata
14:00
 • 14:25 → 17:09 ( 2h 44min )
  Nozomi 31
  To Hakata
 • 14:46 → 17:30 ( 2h 44min )
  Nozomi 33
  To Hakata
15:00
 • 15:25 → 18:09 ( 2h 44min )
  Nozomi 35
  To Hakata
 • 15:46 → 18:30 ( 2h 44min )
  Nozomi 37
  To Hakata
16:00
 • 16:25 → 19:09 ( 2h 44min )
  Nozomi 39
  To Hakata
 • 16:46 → 19:30 ( 2h 44min )
  Nozomi 41
  To Hakata
17:00
 • 17:25 → 20:09 ( 2h 44min )
  Nozomi 43
  To Hakata
 • 17:46 → 20:30 ( 2h 44min )
  Nozomi 45
  To Hakata
18:00
 • 18:25 → 21:09 ( 2h 44min )
  Nozomi 47
  To Hakata
 • 18:46 → 21:30 ( 2h 44min )
  Nozomi 49
  To Hakata
19:00
 • 19:02 → 21:45 ( 2h 43min )
  Nozomi 51
  To Hakata
 • 19:25 → 22:09 ( 2h 44min )
  Nozomi 53
  To Hakata
 • 19:46 → 22:30 ( 2h 44min )
  Nozomi 55
  To Hakata
20:00
 • 20:25 → 23:09 ( 2h 44min )
  Nozomi 57
  To Hakata
21:00
 • 21:07 → 23:51 ( 2h 44min )
  Nozomi 59
  To Hakata