Kyoto To Yamazaki(Kyoto)

JR Tokaido Main Line(Maibara-Kobe) Timetable

Required time

 • JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid : 14min ~
 • JR Tokaido Sanyo Main Line Local : 14min ~
5:00
 • 05:02 → 05:17 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 05:24 → 05:38 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 05:35 → 05:49 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Koshienguchi
 • 05:51 → 06:05 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
6:00
 • 06:00 → 06:14 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 06:10 → 06:24 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Shin-sanda
 • 06:21 → 06:35 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Shin-sanda
 • 06:36 → 06:50 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Shin-sanda
 • 06:48 → 07:03 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Shin-sanda
7:00
 • 07:00 → 07:14 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 07:06 → 07:21 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 07:15 → 07:29 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 07:21 → 07:36 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 07:30 → 07:45 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 07:36 → 07:51 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 07:45 → 08:00 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 07:52 → 08:07 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
8:00
 • 08:01 → 08:15 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 08:07 → 08:22 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 08:16 → 08:30 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 08:22 → 08:37 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Banshuako
 • 08:22 → 08:37 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 08:31 → 08:45 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 08:37 → 08:52 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 08:46 → 09:00 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Suma
 • 08:52 → 09:07 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
9:00
 • 09:01 → 09:15 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Suma
 • 09:07 → 09:22 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 09:17 → 09:31 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Suma
 • 09:23 → 09:38 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 09:32 → 09:46 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Suma
 • 09:39 → 09:53 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 09:47 → 10:01 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Suma
 • 09:54 → 10:08 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
10:00
 • 10:02 → 10:16 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Suma
 • 10:09 → 10:23 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 10:24 → 10:38 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 10:39 → 10:53 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 10:54 → 11:08 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
11:00
 • 11:09 → 11:23 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 11:24 → 11:38 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 11:39 → 11:53 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 11:54 → 12:08 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
12:00
 • 12:09 → 12:23 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 12:24 → 12:38 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 12:39 → 12:53 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 12:54 → 13:08 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
13:00
 • 13:09 → 13:23 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 13:24 → 13:38 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 13:39 → 13:53 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 13:54 → 14:08 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
14:00
 • 14:09 → 14:23 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 14:24 → 14:38 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 14:39 → 14:53 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 14:54 → 15:08 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
15:00
 • 15:09 → 15:23 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 15:17 → 15:31 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 15:24 → 15:38 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 15:32 → 15:46 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 15:39 → 15:53 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 15:47 → 16:01 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 15:54 → 16:08 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
16:00
 • 16:01 → 16:16 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 16:08 → 16:22 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 16:16 → 16:31 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 16:23 → 16:37 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 16:31 → 16:46 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 16:38 → 16:52 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 16:46 → 17:01 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 16:53 → 17:07 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 16:58 → 17:13 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
17:00
 • 17:08 → 17:22 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 17:13 → 17:28 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 17:23 → 17:37 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 17:28 → 17:43 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 17:38 → 17:52 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 17:43 → 17:58 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 17:53 → 18:07 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 17:58 → 18:13 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
18:00
 • 18:08 → 18:22 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 18:13 → 18:28 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 18:23 → 18:37 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 18:28 → 18:43 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 18:38 → 18:52 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 18:43 → 18:58 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 18:53 → 19:07 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 18:58 → 19:13 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
19:00
 • 19:08 → 19:22 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 19:13 → 19:28 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 19:23 → 19:37 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 19:28 → 19:43 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 19:38 → 19:52 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 19:43 → 19:58 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 19:53 → 20:07 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 19:58 → 20:13 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
20:00
 • 20:08 → 20:22 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Banshuako
 • 20:13 → 20:28 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 20:24 → 20:38 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 20:37 → 20:52 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Kobe(Hyogo)
 • 20:44 → 20:58 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 20:57 → 21:12 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
21:00
 • 21:04 → 21:18 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Banshuako
 • 21:17 → 21:32 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 21:24 → 21:38 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 21:37 → 21:52 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 21:45 → 21:59 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kamigori
 • 21:57 → 22:12 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
22:00
 • 22:05 → 22:19 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 22:17 → 22:32 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 22:25 → 22:39 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 22:38 → 22:52 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Takarazuka
 • 22:53 → 23:07 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
23:00
 • 23:09 → 23:23 ( 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Nishiakashi
 • 23:23 → 23:38 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Osaka
 • 23:33 → 23:48 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Osaka
 • 23:58 → 00:13 ( 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Local
  To Osaka