Kyoto To Sannomiya(Hyogo)

JR Tokaido Main Line(Maibara-Kobe) Timetable

Required time

 • JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid : 1h 3min ~
5:00
 • 05:21 → 06:24 ( 1h 3min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 05:43 → 06:48 ( 1h 5min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
6:00
 • 06:07 → 07:14 ( 1h 7min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 06:18 → 07:26 ( 1h 8min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 06:29 → 07:36 ( 1h 7min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 06:42 → 07:50 ( 1h 8min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 06:51 → 08:04 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
7:00
 • 07:03 → 08:11 ( 1h 8min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 07:14 → 08:19 ( 1h 5min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 07:24 → 08:29 ( 1h 5min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 07:34 → 08:39 ( 1h 5min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 07:44 → 08:56 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
8:00
 • 08:05 → 09:12 ( 1h 7min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 08:16 → 09:31 ( 1h 15min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 08:25 → 09:44 ( 1h 19min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 08:38 → 09:52 ( 1h 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Nishiakashi
 • 08:52 → 10:06 ( 1h 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
9:00
 • 09:08 → 10:19 ( 1h 11min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 09:24 → 10:34 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 09:39 → 10:49 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 09:53 → 11:04 ( 1h 11min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
10:00
 • 10:09 → 11:19 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 10:24 → 11:34 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 10:39 → 11:49 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 10:54 → 12:04 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
11:00
 • 11:09 → 12:19 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 11:24 → 12:34 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 11:39 → 12:49 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 11:54 → 13:04 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
12:00
 • 12:09 → 13:19 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 12:24 → 13:34 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 12:39 → 13:49 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 12:54 → 14:04 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
13:00
 • 13:09 → 14:19 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 13:24 → 14:34 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 13:39 → 14:49 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 13:54 → 15:04 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
14:00
 • 14:09 → 15:19 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 14:24 → 15:34 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 14:39 → 15:49 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 14:54 → 16:04 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
15:00
 • 15:09 → 16:19 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 15:24 → 16:35 ( 1h 11min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 15:39 → 16:50 ( 1h 11min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 15:54 → 17:05 ( 1h 11min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
16:00
 • 16:08 → 17:20 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 16:23 → 17:35 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 16:38 → 17:50 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 16:53 → 18:05 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
17:00
 • 17:08 → 18:20 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 17:23 → 18:35 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 17:38 → 18:50 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 17:53 → 19:05 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
18:00
 • 18:08 → 19:20 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 18:23 → 19:35 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 18:38 → 19:50 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 18:53 → 20:05 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
19:00
 • 19:08 → 20:20 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 19:23 → 20:35 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
 • 19:38 → 20:50 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 19:53 → 21:05 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
20:00
 • 20:08 → 21:20 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Banshuako
 • 20:23 → 21:35 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 20:38 → 21:50 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kamigori
 • 20:53 → 22:05 ( 1h 12min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Aboshi
21:00
 • 21:08 → 22:21 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kakogawa
 • 21:24 → 22:38 ( 1h 14min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 21:45 → 22:58 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Kamigori
22:00
 • 22:05 → 23:18 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 22:25 → 23:38 ( 1h 13min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji
 • 22:52 → 00:02 ( 1h 10min )
  JR Tokaido Sanyo Main Line Rapid
  To Himeji