Keisei-Takasago To Narita Airport Terminal 2 3

Keisei Main Line Timetable

Required time

 • Keisei Main Line Rapid : 1h 5min ~
 • Keisei Main Line : 1h 11min ~
 • Keisei Main Line Rapid Express : 52min ~
 • Keisei Main Line Express : 56min ~
 • Keisei Main Line Commuter Limited Express : 1h 0min ~
5:00
 • 05:03 → 06:16 ( 1h 13min )
  Keisei Main Line
  To Narita Airport Terminal 1
 • 05:24 → 06:36 ( 1h 12min )
  Keisei Main Line
  To Narita Airport Terminal 1
 • 05:48 → 07:01 ( 1h 13min )
  Keisei Main Line
  To Narita Airport Terminal 1
6:00
 • 06:08 → 07:19 ( 1h 11min )
  Keisei Main Line
  To Narita Airport Terminal 1
 • 06:26 → 07:32 ( 1h 6min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
7:00
 • 07:03 → 08:00 ( 57min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 07:13 → 08:20 ( 1h 7min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 07:46 → 08:44 ( 58min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
8:00
 • 08:08 → 09:07 ( 59min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 08:30 → 09:29 ( 59min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 08:51 → 09:49 ( 58min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
9:00
 • 09:12 → 10:11 ( 59min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 09:31 → 10:33 ( 1h 2min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 09:51 → 10:48 ( 57min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
10:00
 • 10:11 → 11:08 ( 57min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 10:21 → 11:30 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 10:42 → 11:52 ( 1h 10min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
11:00
 • 11:02 → 12:10 ( 1h 8min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:21 → 12:28 ( 1h 7min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:41 → 12:50 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
12:00
 • 12:01 → 13:07 ( 1h 6min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:21 → 13:30 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:41 → 13:48 ( 1h 7min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
13:00
 • 13:01 → 14:10 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:21 → 14:28 ( 1h 7min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:41 → 14:50 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
14:00
 • 14:01 → 15:07 ( 1h 6min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:21 → 15:30 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:41 → 15:50 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
15:00
 • 15:01 → 16:10 ( 1h 9min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 15:32 → 16:30 ( 58min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 15:41 → 16:51 ( 1h 10min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
16:00
 • 16:13 → 17:09 ( 56min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 16:21 → 17:32 ( 1h 11min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 16:52 → 17:48 ( 56min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
17:00
 • 17:01 → 18:11 ( 1h 10min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:40 → 18:35 ( 55min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:50 → 18:51 ( 1h 1min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
18:00
 • 18:13 → 19:15 ( 1h 2min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 18:45 → 19:37 ( 52min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 18:54 → 20:01 ( 1h 7min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
19:00
 • 19:25 → 20:19 ( 54min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 19:46 → 20:41 ( 55min )
  Keisei Main Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
20:00
 • 20:15 → 21:22 ( 1h 7min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 20:31 → 21:59 ( 1h 28min )
  Keisei Main Line
  To Narita Airport Terminal 1
 • 20:36 → 21:37 ( 1h 1min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
21:00
 • 21:01 → 22:33 ( 1h 32min )
  Keisei Main Line
  To Narita Airport Terminal 1
 • 21:14 → 22:19 ( 1h 5min )
  Keisei Main Line Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 21:58 → 22:58 ( 1h 0min )
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
22:00
 • 22:35 → 23:35 ( 1h 0min )
  Keisei Main Line Commuter Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 22:49 → 23:54 ( 1h 5min )
  Keisei Main Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1