Keisei-Takasago To Oshiage(SKYTREE)

Keisei Main Line Timetable

Required time

 • Keisei Oshiage Line Rapid : 8min ~
 • Keisei Oshiage Line Rapid Limited Express : 9min ~
 • Keisei Oshiage Line Limited Express : 8min ~
 • Keisei Oshiage Line : 11min ~
 • Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express : 8min ~
4:00
 • 04:48 → 04:59 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
5:00
 • 05:01 → 05:12 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 05:07 → 05:21 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 05:27 → 05:41 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 05:34 → 05:42 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 05:40 → 05:51 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 05:48 → 06:00 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 05:52 → 06:01 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
6:00
 • 06:07 → 06:18 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 06:11 → 06:23 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 06:15 → 06:24 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:23 → 06:34 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:30 → 06:38 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
 • 06:33 → 06:44 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:39 → 06:49 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 06:52 → 07:03 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
7:00
 • 07:04 → 07:12 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 07:07 → 07:18 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 07:24 → 07:33 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 07:27 → 07:38 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 07:35 → 07:43 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 07:42 → 07:52 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 07:46 → 07:58 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 07:51 → 08:04 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 07:57 → 08:08 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
8:00
 • 08:02 → 08:14 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 08:07 → 08:18 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 08:14 → 08:25 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 08:26 → 08:35 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 08:29 → 08:40 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 08:40 → 08:48 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 08:44 → 08:55 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 08:50 → 08:59 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 08:57 → 09:10 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
9:00
 • 09:03 → 09:15 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 09:14 → 09:25 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 09:19 → 09:29 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Nishi-magome
 • 09:28 → 09:38 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 09:35 → 09:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 09:42 → 09:50 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 09:47 → 09:59 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 09:55 → 10:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
10:00
 • 10:01 → 10:09 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 10:04 → 10:16 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 10:07 → 10:19 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 10:12 → 10:26 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 10:21 → 10:29 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 10:25 → 10:36 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 10:35 → 10:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 10:42 → 10:50 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 10:46 → 10:59 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 10:55 → 11:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
11:00
 • 11:02 → 11:10 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 11:06 → 11:20 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 11:15 → 11:26 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 11:22 → 11:30 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 11:26 → 11:39 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 11:35 → 11:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 11:42 → 11:50 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 11:46 → 12:00 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 11:55 → 12:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
12:00
 • 12:02 → 12:10 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 12:06 → 12:19 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 12:15 → 12:26 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 12:22 → 12:30 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 12:26 → 12:40 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 12:35 → 12:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 12:42 → 12:50 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 12:46 → 12:59 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 12:55 → 13:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
13:00
 • 13:02 → 13:10 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 13:06 → 13:20 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 13:15 → 13:26 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 13:22 → 13:30 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 13:26 → 13:39 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 13:35 → 13:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 13:42 → 13:50 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 13:46 → 14:00 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 13:55 → 14:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
14:00
 • 14:02 → 14:10 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 14:06 → 14:19 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 14:15 → 14:26 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 14:22 → 14:30 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 14:26 → 14:40 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 14:35 → 14:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 14:42 → 14:50 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 14:46 → 14:59 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 14:55 → 15:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
15:00
 • 15:02 → 15:10 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 15:06 → 15:20 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 15:15 → 15:26 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 15:22 → 15:30 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 15:26 → 15:39 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 15:35 → 15:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 15:42 → 15:50 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 15:46 → 16:00 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 15:55 → 16:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
16:00
 • 16:02 → 16:10 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 16:06 → 16:19 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 16:15 → 16:26 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 16:22 → 16:30 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 16:26 → 16:40 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 16:35 → 16:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 16:42 → 16:50 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 16:46 → 16:59 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 16:55 → 17:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
17:00
 • 17:02 → 17:10 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 17:06 → 17:20 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 17:15 → 17:26 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:22 → 17:30 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 17:26 → 17:39 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:35 → 17:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 17:42 → 17:50 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 17:46 → 18:00 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 17:55 → 18:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
18:00
 • 18:02 → 18:10 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 18:06 → 18:19 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 18:15 → 18:26 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 18:22 → 18:30 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 18:24 → 18:35 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 18:35 → 18:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 18:42 → 18:50 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 18:46 → 18:59 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 18:55 → 19:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
19:00
 • 19:02 → 19:10 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 19:06 → 19:20 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 19:15 → 19:26 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 19:21 → 19:30 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
 • 19:24 → 19:35 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 19:35 → 19:46 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 19:41 → 19:50 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 19:49 → 20:00 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 19:51 → 20:05 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 19:59 → 20:10 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
20:00
 • 20:05 → 20:14 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 20:15 → 20:26 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 20:19 → 20:33 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 20:34 → 20:45 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 20:41 → 20:50 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Nishi-magome
 • 20:52 → 21:04 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 20:59 → 21:13 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
21:00
 • 21:13 → 21:29 ( 16min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 21:21 → 21:34 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Oshiage(SKYTREE)
 • 21:25 → 21:37 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
 • 21:34 → 21:45 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 21:50 → 22:01 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 21:55 → 22:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
22:00
 • 22:05 → 22:14 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Nishi-magome
 • 22:09 → 22:20 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Misakiguchi
 • 22:15 → 22:28 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 22:30 → 22:45 ( 15min )
  Keisei Oshiage Line
  To Miurakaigan
 • 22:43 → 22:54 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Zushi‧Hayama
 • 22:50 → 23:04 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
23:00
 • 23:01 → 23:13 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Haneda Airport Terminal 1‧2 (Keikyu)
 • 23:09 → 23:23 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Shinagawa
 • 23:20 → 23:31 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Kanazawa-bunko
 • 23:29 → 23:41 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Nishi-magome
 • 23:53 → 00:04 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Sengakuji
0:00
 • 00:11 → 00:22 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Asakusabashi