Keikyu-Kamata To Keikyu-Higashi-kanagawa

Keikyu Main Line Timetable

Required time

 • Keikyu Main Line Express : 13min ~
 • Keikyu Main Line : 23min ~
5:00
 • 05:38 → 06:05 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 05:59 → 06:22 ( 23min )
  Keikyu Main Line
  To Keikyu-Kurihama
6:00
 • 06:14 → 06:27 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 06:15 → 06:42 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 06:26 → 06:59 ( 33min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 06:43 → 07:14 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 06:56 → 07:25 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
7:00
 • 07:04 → 07:19 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 07:07 → 07:38 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 07:13 → 07:27 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 07:17 → 07:48 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 07:22 → 07:51 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 07:28 → 07:41 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 07:37 → 08:07 ( 30min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 07:46 → 08:01 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 07:49 → 08:18 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 07:56 → 08:10 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 07:59 → 08:33 ( 34min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
8:00
 • 08:03 → 08:21 ( 18min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 08:14 → 08:29 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 08:23 → 09:01 ( 38min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 08:31 → 09:06 ( 35min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 08:44 → 08:59 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 08:52 → 09:08 ( 16min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 08:53 → 09:25 ( 32min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
9:00
 • 09:01 → 09:18 ( 17min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:11 → 09:28 ( 17min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:22 → 09:37 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:25 → 10:03 ( 38min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 09:33 → 09:48 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:37 → 10:14 ( 37min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 09:43 → 09:58 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:46 → 10:24 ( 38min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 09:54 → 10:07 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:56 → 10:34 ( 38min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
10:00
 • 10:03 → 10:18 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 10:06 → 10:44 ( 38min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 10:17 → 10:54 ( 37min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 10:25 → 10:39 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 10:34 → 10:48 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 10:38 → 11:05 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 10:44 → 11:02 ( 18min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 10:46 → 11:13 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 10:57 → 11:26 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
11:00
 • 11:05 → 11:38 ( 33min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 11:10 → 11:24 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 11:16 → 11:45 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 11:30 → 11:43 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 11:32 → 12:04 ( 32min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 11:42 → 12:11 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 11:49 → 12:02 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 11:53 → 12:24 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
12:00
 • 12:02 → 12:31 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 12:09 → 12:22 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 12:13 → 12:44 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 12:22 → 12:51 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 12:29 → 12:42 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 12:49 → 13:02 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 12:53 → 13:24 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
13:00
 • 13:09 → 13:22 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 13:13 → 13:44 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 13:29 → 13:42 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 13:33 → 14:04 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 13:49 → 14:02 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 13:53 → 14:24 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
14:00
 • 14:02 → 14:31 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 14:09 → 14:22 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 14:22 → 14:51 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 14:29 → 14:42 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 14:33 → 15:04 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 14:42 → 15:11 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 14:49 → 15:02 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 14:53 → 15:24 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
15:00
 • 15:02 → 15:31 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 15:09 → 15:22 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 15:13 → 15:44 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 15:22 → 15:54 ( 32min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 15:29 → 15:42 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 15:34 → 16:04 ( 30min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 15:41 → 16:01 ( 20min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 15:44 → 16:11 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 15:53 → 16:22 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
16:00
 • 16:00 → 16:18 ( 18min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:03 → 16:32 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:10 → 16:24 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:13 → 16:36 ( 23min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:17 → 16:45 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:25 → 16:41 ( 16min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:26 → 16:54 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:34 → 16:51 ( 17min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:36 → 17:00 ( 24min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:44 → 17:10 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:47 → 17:07 ( 20min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:52 → 17:18 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:57 → 17:15 ( 18min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:59 → 17:27 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
17:00
 • 17:06 → 17:33 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 17:10 → 17:24 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 17:15 → 17:44 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 17:21 → 17:39 ( 18min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 17:23 → 17:56 ( 33min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 17:32 → 17:51 ( 19min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 17:34 → 18:06 ( 32min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 17:42 → 18:01 ( 19min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 17:44 → 18:15 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 17:52 → 18:11 ( 19min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 17:54 → 18:25 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
18:00
 • 18:02 → 18:20 ( 18min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:04 → 18:35 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:12 → 18:30 ( 18min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:14 → 18:45 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:22 → 18:40 ( 18min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:24 → 18:55 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:32 → 18:50 ( 18min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:34 → 19:05 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:42 → 19:00 ( 18min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:44 → 19:15 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:54 → 19:10 ( 16min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:55 → 19:25 ( 30min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
19:00
 • 19:02 → 19:20 ( 18min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 19:04 → 19:35 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:12 → 19:30 ( 18min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 19:14 → 19:45 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:22 → 19:40 ( 18min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 19:24 → 19:55 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:32 → 19:51 ( 19min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 19:34 → 20:03 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:42 → 20:00 ( 18min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 19:44 → 20:13 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:52 → 20:11 ( 19min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 19:53 → 20:23 ( 30min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
20:00
 • 20:02 → 20:33 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 20:11 → 20:30 ( 19min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 20:12 → 20:43 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 20:22 → 20:39 ( 17min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 20:23 → 20:53 ( 30min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 20:32 → 20:51 ( 19min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 20:42 → 20:58 ( 16min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 20:44 → 21:13 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 20:50 → 21:10 ( 20min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 20:52 → 21:21 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
21:00
 • 21:01 → 21:18 ( 17min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 21:02 → 21:33 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 21:12 → 21:30 ( 18min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 21:14 → 21:43 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 21:21 → 21:52 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 21:24 → 21:40 ( 16min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 21:32 → 21:49 ( 17min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 21:33 → 22:03 ( 30min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 21:41 → 22:11 ( 30min )
  Keikyu Main Line
  To Horinouchi
 • 21:44 → 21:59 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 21:51 → 22:23 ( 32min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
22:00
 • 22:01 → 22:38 ( 37min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 22:04 → 22:17 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 22:13 → 22:44 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 22:25 → 22:53 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 22:34 → 23:02 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 22:45 → 23:13 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 22:57 → 23:27 ( 30min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
23:00
 • 23:08 → 23:21 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 23:10 → 23:37 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 23:21 → 23:57 ( 36min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 23:38 → 00:14 ( 36min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 23:48 → 00:01 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 23:51 → 00:24 ( 33min )
  Keikyu Main Line
  To Kamiooka