Keikyu-Kamata To Kanagawa-shimmachi

Keikyu Main Line Timetable

Required time

 • Keikyu Main Line Limited Express : 9min ~
 • Keikyu Main Line Express : 11min ~
 • Keikyu Main Line : 18min ~
5:00
 • 05:19 → 05:37 ( 18min )
  Keikyu Main Line
  To Kanagawa-shimmachi
 • 05:38 → 05:57 ( 19min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 05:53 → 06:03 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 05:59 → 06:18 ( 19min )
  Keikyu Main Line
  To Keikyu-Kurihama
6:00
 • 06:10 → 06:20 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 06:14 → 06:25 ( 11min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 06:15 → 06:35 ( 20min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 06:26 → 06:50 ( 24min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 06:29 → 06:39 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 06:43 → 07:07 ( 24min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 06:47 → 06:56 ( 9min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 06:56 → 07:21 ( 25min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
7:00
 • 07:01 → 07:10 ( 9min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Uraga
 • 07:04 → 07:17 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 07:07 → 07:31 ( 24min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 07:11 → 07:22 ( 11min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 07:13 → 07:25 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 07:17 → 07:39 ( 22min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 07:22 → 07:49 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 07:25 → 07:35 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 07:28 → 07:40 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 07:35 → 07:45 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 07:37 → 08:02 ( 25min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 07:45 → 07:55 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 07:46 → 07:59 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 07:49 → 08:14 ( 25min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 07:52 → 08:04 ( 12min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 07:56 → 08:09 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 07:59 → 08:26 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
8:00
 • 08:01 → 08:15 ( 14min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 08:03 → 08:19 ( 16min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 08:08 → 08:22 ( 14min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 08:12 → 08:46 ( 34min )
  Keikyu Main Line
  To Kanagawa-shimmachi
 • 08:14 → 08:27 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 08:19 → 08:30 ( 11min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 08:23 → 08:54 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 08:29 → 08:39 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 08:31 → 09:02 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 08:39 → 08:49 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 08:41 → 09:09 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Kanagawa-shimmachi
 • 08:44 → 08:57 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 08:50 → 09:03 ( 13min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 08:52 → 09:06 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 08:53 → 09:19 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
9:00
 • 09:00 → 09:12 ( 12min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 09:01 → 09:16 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:03 → 09:29 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Kanagawa-shimmachi
 • 09:10 → 09:22 ( 12min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 09:11 → 09:26 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:12 → 09:38 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Kanagawa-shimmachi
 • 09:21 → 09:31 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 09:22 → 09:35 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:25 → 09:59 ( 34min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 09:31 → 09:41 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 09:33 → 09:46 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:37 → 10:09 ( 32min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 09:42 → 09:52 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 09:43 → 09:56 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:46 → 10:15 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 09:51 → 10:00 ( 9min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 09:54 → 10:05 ( 11min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 09:56 → 10:27 ( 31min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
10:00
 • 10:02 → 10:12 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 10:03 → 10:16 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 10:06 → 10:36 ( 30min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 10:12 → 10:21 ( 9min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 10:17 → 10:45 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 10:25 → 10:37 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 10:28 → 10:55 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Kanagawa-shimmachi
 • 10:32 → 10:41 ( 9min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 10:34 → 10:46 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 10:38 → 11:04 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 10:41 → 10:52 ( 11min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 10:44 → 10:58 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 10:46 → 11:08 ( 22min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 10:57 → 11:18 ( 21min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
11:00
 • 11:00 → 11:09 ( 9min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 11:05 → 11:28 ( 23min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 11:10 → 11:22 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 11:16 → 11:40 ( 24min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 11:19 → 11:29 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 11:30 → 11:41 ( 11min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 11:32 → 12:00 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 11:39 → 11:50 ( 11min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 11:42 → 12:08 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 11:49 → 12:01 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 11:53 → 12:20 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 11:59 → 12:09 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
12:00
 • 12:02 → 12:28 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 12:09 → 12:21 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 12:13 → 12:40 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 12:19 → 12:29 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 12:22 → 12:48 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 12:29 → 12:41 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 12:33 → 13:00 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Kanagawa-shimmachi
 • 12:39 → 12:49 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 12:42 → 13:08 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Kanagawa-shimmachi
 • 12:49 → 13:01 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 12:53 → 13:20 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 12:59 → 13:09 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
13:00
 • 13:02 → 13:28 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Kanagawa-shimmachi
 • 13:09 → 13:21 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 13:13 → 13:40 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 13:19 → 13:29 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 13:22 → 13:48 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Kanagawa-shimmachi
 • 13:29 → 13:41 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 13:33 → 14:00 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 13:39 → 13:49 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 13:42 → 14:08 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Kanagawa-shimmachi
 • 13:49 → 14:01 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 13:53 → 14:20 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 13:59 → 14:09 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
14:00
 • 14:02 → 14:28 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 14:09 → 14:21 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 14:13 → 14:40 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Kanagawa-shimmachi
 • 14:19 → 14:29 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 14:22 → 14:48 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 14:29 → 14:41 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 14:33 → 15:00 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 14:39 → 14:49 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 14:42 → 15:08 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 14:49 → 15:01 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 14:53 → 15:20 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 14:59 → 15:09 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
15:00
 • 15:02 → 15:28 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 15:09 → 15:21 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 15:13 → 15:40 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 15:19 → 15:29 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 15:22 → 15:52 ( 30min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 15:29 → 15:41 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 15:34 → 16:02 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 15:39 → 15:49 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 15:41 → 15:55 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 15:44 → 16:06 ( 22min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 15:53 → 16:20 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 15:58 → 16:08 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
16:00
 • 16:00 → 16:12 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:03 → 16:27 ( 24min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:10 → 16:22 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:13 → 16:34 ( 21min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:17 → 16:43 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:25 → 16:38 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:26 → 16:53 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:34 → 16:47 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:36 → 16:58 ( 22min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:44 → 17:08 ( 24min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:47 → 17:01 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:52 → 17:17 ( 25min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 16:55 → 17:04 ( 9min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 16:57 → 17:10 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 16:59 → 17:26 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
17:00
 • 17:06 → 17:29 ( 23min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 17:08 → 17:19 ( 11min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 17:10 → 17:22 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 17:15 → 17:40 ( 25min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 17:18 → 17:31 ( 13min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 17:21 → 17:36 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 17:23 → 17:52 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 17:30 → 17:41 ( 11min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 17:32 → 17:47 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 17:34 → 18:02 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 17:41 → 17:53 ( 12min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 17:42 → 17:58 ( 16min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 17:44 → 18:11 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 17:50 → 18:03 ( 13min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 17:52 → 18:07 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 17:54 → 18:21 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
18:00
 • 18:00 → 18:12 ( 12min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 18:02 → 18:17 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:04 → 18:31 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:10 → 18:22 ( 12min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 18:12 → 18:27 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:14 → 18:41 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:20 → 18:32 ( 12min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 18:22 → 18:37 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:24 → 18:51 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:30 → 18:42 ( 12min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 18:32 → 18:47 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:34 → 19:01 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:40 → 18:53 ( 13min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 18:42 → 18:57 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:44 → 19:11 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 18:50 → 19:02 ( 12min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 18:54 → 19:07 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 18:55 → 19:21 ( 26min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
19:00
 • 19:00 → 19:12 ( 12min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 19:02 → 19:16 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 19:04 → 19:31 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:11 → 19:22 ( 11min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 19:12 → 19:27 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 19:14 → 19:41 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:20 → 19:33 ( 13min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 19:22 → 19:36 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 19:24 → 19:51 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:30 → 19:42 ( 12min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 19:32 → 19:47 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 19:34 → 20:01 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:40 → 19:52 ( 12min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 19:42 → 19:57 ( 15min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 19:44 → 20:12 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 19:52 → 20:04 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 19:53 → 20:22 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
20:00
 • 20:02 → 20:32 ( 30min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 20:11 → 20:24 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 20:12 → 20:41 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 20:22 → 20:35 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 20:23 → 20:51 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 20:32 → 20:45 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 20:33 → 21:00 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Kanagawa-shimmachi
 • 20:42 → 20:55 ( 13min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 20:44 → 21:11 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 20:50 → 21:04 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 20:52 → 21:20 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
21:00
 • 21:01 → 21:15 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 21:02 → 21:32 ( 30min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 21:12 → 21:24 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 21:14 → 21:42 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 21:21 → 21:50 ( 29min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 21:24 → 21:36 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 21:32 → 21:46 ( 14min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 21:33 → 22:01 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 21:41 → 22:08 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Horinouchi
 • 21:44 → 21:55 ( 11min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 21:51 → 22:19 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 21:53 → 22:04 ( 11min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
22:00
 • 22:01 → 22:33 ( 32min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 22:04 → 22:16 ( 12min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 22:10 → 22:20 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Uraga
 • 22:13 → 22:40 ( 27min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 22:24 → 22:35 ( 11min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Zushi‧Hayama
 • 22:25 → 22:49 ( 24min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 22:31 → 22:41 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Uraga
 • 22:34 → 22:57 ( 23min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 22:45 → 23:08 ( 23min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
 • 22:49 → 22:59 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 22:54 → 23:05 ( 11min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Kanazawa-bunko
 • 22:57 → 23:18 ( 21min )
  Keikyu Main Line
  To Uraga
23:00
 • 23:00 → 23:09 ( 9min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Misakiguchi
 • 23:08 → 23:19 ( 11min )
  Keikyu Main Line Express
  To Zushi‧Hayama
 • 23:10 → 23:32 ( 22min )
  Keikyu Main Line
  To Zushi‧Hayama
 • 23:13 → 23:23 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 23:21 → 23:49 ( 28min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 23:25 → 23:34 ( 9min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Miurakaigan
 • 23:34 → 23:44 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 23:38 → 00:03 ( 25min )
  Keikyu Main Line
  To Kanazawa-bunko
 • 23:42 → 23:52 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Keikyu-Kurihama
 • 23:48 → 23:59 ( 11min )
  Keikyu Main Line Express
  To Kanazawa-bunko
 • 23:51 → 00:16 ( 25min )
  Keikyu Main Line
  To Kamiooka
 • 23:55 → 00:05 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Zushi‧Hayama
0:00
 • 00:02 → 00:12 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Kanagawa-shimmachi
 • 00:07 → 00:31 ( 24min )
  Keikyu Main Line
  To Kanagawa-shimmachi
 • 00:11 → 00:21 ( 10min )
  Keikyu Main Line Limited Express
  To Kanazawa-bunko