Kikuna To Yokohama

Tokyu Toyoko Line Timetable

Required time

 • Tokyu Toyoko Line Express (QSEAT) : 5min ~
 • Tokyu Toyoko Line Express : 5min ~
 • Tokyu Toyoko Line Local : 8min ~
 • Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner) : 6min ~
 • Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express : 5min ~
 • Tokyu Toyoko Line Limited Express : 5min ~
5:00
 • 05:08 → 05:18 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 05:20 → 05:29 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 05:31 → 05:40 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 05:38 → 05:43 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 05:46 → 05:55 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 05:53 → 06:02 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
6:00
 • 06:01 → 06:10 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:08 → 06:17 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:15 → 06:21 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:17 → 06:26 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:21 → 06:28 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:22 → 06:31 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:27 → 06:33 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:28 → 06:38 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:33 → 06:41 ( 8min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:37 → 06:43 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:38 → 06:48 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:44 → 06:50 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:45 → 06:54 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:50 → 06:56 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:52 → 07:01 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:54 → 07:03 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 06:59 → 07:05 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
7:00
 • 07:00 → 07:10 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:05 → 07:11 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:06 → 07:16 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:09 → 07:18 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:13 → 07:20 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:14 → 07:24 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:20 → 07:26 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:21 → 07:30 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:24 → 07:33 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:28 → 07:35 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:30 → 07:39 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:35 → 07:41 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:36 → 07:45 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:39 → 07:48 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:44 → 07:50 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:45 → 07:54 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:50 → 07:56 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:51 → 08:01 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:53 → 08:03 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 07:59 → 08:05 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
8:00
 • 08:00 → 08:10 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:06 → 08:12 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:07 → 08:17 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:10 → 08:19 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:15 → 08:21 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:16 → 08:26 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:21 → 08:28 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:22 → 08:32 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:25 → 08:35 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:30 → 08:37 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:31 → 08:41 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:37 → 08:44 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:39 → 08:49 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:45 → 08:51 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:47 → 08:57 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:52 → 08:58 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 08:53 → 09:03 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
9:00
 • 09:00 → 09:05 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:01 → 09:10 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:08 → 09:14 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:09 → 09:19 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:15 → 09:21 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:16 → 09:25 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:20 → 09:29 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:25 → 09:32 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:26 → 09:35 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:31 → 09:40 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:37 → 09:43 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:38 → 09:48 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:45 → 09:50 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:46 → 09:56 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:54 → 10:00 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 09:55 → 10:05 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
10:00
 • 10:01 → 10:06 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:02 → 10:11 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:09 → 10:14 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:10 → 10:19 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:16 → 10:22 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:17 → 10:26 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:25 → 10:30 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:26 → 10:35 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:31 → 10:37 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:32 → 10:41 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:39 → 10:45 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:40 → 10:50 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:46 → 10:52 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:47 → 10:56 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:54 → 11:00 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 10:55 → 11:05 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
11:00
 • 11:00 → 11:06 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:02 → 11:11 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:09 → 11:15 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:10 → 11:20 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:15 → 11:21 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:17 → 11:26 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:24 → 11:30 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:26 → 11:35 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:30 → 11:37 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:32 → 11:41 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:39 → 11:44 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:40 → 11:50 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:45 → 11:51 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:47 → 11:56 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:54 → 12:00 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 11:56 → 12:05 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
12:00
 • 12:00 → 12:07 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:02 → 12:11 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:09 → 12:14 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:10 → 12:20 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:15 → 12:21 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:17 → 12:26 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:24 → 12:30 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:26 → 12:35 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:30 → 12:37 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:32 → 12:41 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:39 → 12:44 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:40 → 12:50 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:45 → 12:51 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:47 → 12:56 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:54 → 13:00 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 12:56 → 13:05 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
13:00
 • 13:00 → 13:07 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:02 → 13:11 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:09 → 13:14 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:10 → 13:20 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:15 → 13:21 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:17 → 13:26 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:24 → 13:30 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:26 → 13:35 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:30 → 13:37 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:32 → 13:41 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:39 → 13:44 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:40 → 13:50 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:45 → 13:51 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:47 → 13:56 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:54 → 14:00 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 13:56 → 14:05 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
14:00
 • 14:00 → 14:07 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:02 → 14:11 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:09 → 14:14 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:10 → 14:20 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:15 → 14:21 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:17 → 14:26 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:24 → 14:30 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:26 → 14:35 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:30 → 14:37 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:32 → 14:41 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:39 → 14:44 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:40 → 14:50 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:45 → 14:51 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:47 → 14:56 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:54 → 15:00 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 14:56 → 15:05 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
15:00
 • 15:00 → 15:07 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:02 → 15:11 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:09 → 15:14 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:10 → 15:20 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:15 → 15:21 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:17 → 15:26 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:24 → 15:30 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:26 → 15:35 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:30 → 15:37 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:32 → 15:41 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:39 → 15:44 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:40 → 15:50 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:45 → 15:51 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:47 → 15:56 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:54 → 16:00 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 15:56 → 16:05 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
16:00
 • 16:00 → 16:07 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:02 → 16:11 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:09 → 16:14 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:10 → 16:19 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:15 → 16:21 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:17 → 16:26 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:24 → 16:30 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:26 → 16:35 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:30 → 16:37 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:32 → 16:41 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:37 → 16:43 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:38 → 16:47 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:45 → 16:50 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:46 → 16:55 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:51 → 16:57 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 16:53 → 17:03 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
17:00
 • 17:00 → 17:05 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:01 → 17:10 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:06 → 17:12 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Limited Express (Fliner)
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:09 → 17:18 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:15 → 17:21 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:17 → 17:26 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:24 → 17:29 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:25 → 17:35 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:32 → 17:38 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:34 → 17:43 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:39 → 17:45 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:41 → 17:51 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:47 → 17:53 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:49 → 17:58 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:54 → 18:00 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 17:56 → 18:05 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
18:00
 • 18:02 → 18:08 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:03 → 18:13 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:09 → 18:15 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:11 → 18:20 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:17 → 18:23 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:18 → 18:28 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:24 → 18:30 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:26 → 18:35 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:32 → 18:38 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:34 → 18:43 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:39 → 18:45 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:41 → 18:50 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:47 → 18:53 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:48 → 18:58 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:54 → 19:00 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 18:55 → 19:05 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
19:00
 • 19:02 → 19:07 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express(with QSEAT)
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:03 → 19:13 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:09 → 19:15 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:11 → 19:20 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:17 → 19:23 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:18 → 19:28 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:24 → 19:30 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:26 → 19:35 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:32 → 19:38 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express(with QSEAT)
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:33 → 19:43 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:39 → 19:45 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:41 → 19:50 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:47 → 19:53 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:48 → 19:58 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:54 → 20:00 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 19:56 → 20:05 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
20:00
 • 20:02 → 20:08 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express(with QSEAT) 193
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:04 → 20:14 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:09 → 20:15 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:11 → 20:20 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:17 → 20:23 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:18 → 20:28 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:24 → 20:30 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:26 → 20:35 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:33 → 20:38 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express(with QSEAT) 201
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:34 → 20:43 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:39 → 20:45 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:41 → 20:50 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:47 → 20:53 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:48 → 20:58 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:54 → 21:00 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 20:56 → 21:05 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
21:00
 • 21:02 → 21:08 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express(with QSEAT) 203
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:04 → 21:13 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:09 → 21:15 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:11 → 21:20 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:17 → 21:23 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:18 → 21:28 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:24 → 21:30 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:26 → 21:35 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:33 → 21:38 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express(with QSEAT) 211
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:34 → 21:43 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:39 → 21:45 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:41 → 21:50 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:47 → 21:53 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:48 → 21:58 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:54 → 22:00 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 21:56 → 22:05 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
22:00
 • 22:03 → 22:08 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Express(with QSEAT) 213
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:04 → 22:13 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:10 → 22:15 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:13 → 22:23 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:23 → 22:29 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:25 → 22:34 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:31 → 22:37 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:33 → 22:42 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:39 → 22:44 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:40 → 22:50 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:47 → 22:53 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:48 → 22:58 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:54 → 23:00 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 22:55 → 23:05 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
23:00
 • 23:02 → 23:08 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 23:03 → 23:13 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 23:08 → 23:15 ( 7min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 23:10 → 23:19 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 23:17 → 23:26 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 23:23 → 23:29 ( 6min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 23:25 → 23:35 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 23:32 → 23:42 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 23:39 → 23:44 ( 5min )
  Tokyu Toyoko Line Commuter Limited Express
  To Motomachi-Chukagai
 • 23:40 → 23:50 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 23:47 → 23:57 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 23:55 → 00:05 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
0:00
 • 00:06 → 00:15 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 00:18 → 00:27 ( 9min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Motomachi-Chukagai
 • 00:32 → 00:42 ( 10min )
  Tokyu Toyoko Line Local
  To Yokohama