Okayama To Shinagawa

JR San'yo Shinkansen Timetable

Required time

 • Hikari : 3h 44min ~
 • Nozomi : 3h 1min ~
Filter Trains :  All
6:00
7:00
 • 07:06 → 10:17 ( 3h 11min )
  Nozomi 76
  To Tokyo
 • 07:25 → 10:38 ( 3h 13min )
  Nozomi 78
  To Tokyo
 • 07:40 → 11:35 ( 3h 55min )
  Hikari 500
  To Tokyo
 • 07:44 → 10:49 ( 3h 5min )
  Nozomi 2
  To Tokyo
 • 07:58 → 11:08 ( 3h 10min )
  Nozomi 80
  To Tokyo
8:00
 • 08:07 → 11:17 ( 3h 10min )
  Nozomi 82
  To Tokyo
 • 08:20 → 11:25 ( 3h 5min )
  Nozomi 4
  To Tokyo
 • 08:33 → 11:46 ( 3h 13min )
  Nozomi 84
  To Tokyo
 • 08:42 → 12:35 ( 3h 53min )
  Hikari 502
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 08:46 → 11:56 ( 3h 10min )
  Nozomi 86
  To Tokyo
 • 08:58 → 12:08 ( 3h 10min )
  Nozomi 6
  To Tokyo
9:00
 • 09:06 → 12:17 ( 3h 11min )
  Nozomi 88
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:20 → 12:25 ( 3h 5min )
  Nozomi 8
  To Tokyo
 • 09:36 → 13:35 ( 3h 59min )
  Hikari 504
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 09:43 → 12:49 ( 3h 6min )
  Nozomi 10
  To Tokyo
 • 09:58 → 13:08 ( 3h 10min )
  Nozomi 12
  To Tokyo
10:00
 • 10:20 → 13:25 ( 3h 5min )
  Nozomi 14
  To Tokyo
 • 10:36 → 14:35 ( 3h 59min )
  Hikari 506
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 10:40 → 13:49 ( 3h 9min )
  Nozomi 90
  To Tokyo
 • 10:58 → 14:08 ( 3h 10min )
  Nozomi 16
  To Tokyo
11:00
 • 11:20 → 14:25 ( 3h 5min )
  Nozomi 18
  To Tokyo
 • 11:36 → 15:35 ( 3h 59min )
  Hikari 508
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 11:40 → 14:49 ( 3h 9min )
  Nozomi 92
  To Tokyo
 • 11:58 → 15:08 ( 3h 10min )
  Nozomi 20
  To Tokyo
12:00
 • 12:20 → 15:25 ( 3h 5min )
  Nozomi 22
  To Tokyo
 • 12:36 → 16:35 ( 3h 59min )
  Hikari 510
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 12:40 → 15:49 ( 3h 9min )
  Nozomi 94
  To Tokyo
 • 12:58 → 16:08 ( 3h 10min )
  Nozomi 24
  To Tokyo
13:00
 • 13:20 → 16:25 ( 3h 5min )
  Nozomi 26
  To Tokyo
 • 13:36 → 17:35 ( 3h 59min )
  Hikari 512
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 13:40 → 16:49 ( 3h 9min )
  Nozomi 96
  To Tokyo
 • 13:58 → 17:08 ( 3h 10min )
  Nozomi 28
  To Tokyo
14:00
 • 14:20 → 17:25 ( 3h 5min )
  Nozomi 30
  To Tokyo
 • 14:36 → 18:35 ( 3h 59min )
  Hikari 514
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 14:40 → 17:49 ( 3h 9min )
  Nozomi 98
  To Tokyo
 • 14:58 → 18:08 ( 3h 10min )
  Nozomi 32
  To Tokyo
15:00
 • 15:20 → 18:25 ( 3h 5min )
  Nozomi 34
  To Tokyo
 • 15:36 → 19:35 ( 3h 59min )
  Hikari 516
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 15:40 → 18:49 ( 3h 9min )
  Nozomi 100
  To Tokyo
 • 15:52 → 18:58 ( 3h 6min )
  Nozomi 168
  To Tokyo
 • 15:58 → 19:08 ( 3h 10min )
  Nozomi 36
  To Tokyo
16:00
 • 16:20 → 19:25 ( 3h 5min )
  Nozomi 38
  To Tokyo
 • 16:36 → 20:35 ( 3h 59min )
  Hikari 518
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 16:40 → 19:49 ( 3h 9min )
  Nozomi 40
  To Tokyo
 • 16:52 → 19:58 ( 3h 6min )
  Nozomi 102
  To Tokyo
 • 16:58 → 20:08 ( 3h 10min )
  Nozomi 42
  To Tokyo
17:00
 • 17:20 → 20:25 ( 3h 5min )
  Nozomi 44
  To Tokyo
 • 17:36 → 21:28 ( 3h 52min )
  Hikari 520
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 17:40 → 20:49 ( 3h 9min )
  Nozomi 46
  To Tokyo
 • 17:52 → 20:59 ( 3h 7min )
  Nozomi 104
  To Tokyo
 • 17:58 → 21:08 ( 3h 10min )
  Nozomi 48
  To Tokyo
18:00
 • 18:05 → 21:17 ( 3h 12min )
  Nozomi 182
  To Tokyo
 • 18:20 → 21:25 ( 3h 5min )
  Nozomi 50
  To Tokyo
 • 18:36 → 22:20 ( 3h 44min )
  Hikari 522
  To Tokyo
  Shinkansen-QR-ticket-logo
  Shinkansen & Express Ticket
 • 18:40 → 21:49 ( 3h 9min )
  Nozomi 52
  To Tokyo
 • 18:58 → 22:07 ( 3h 9min )
  Nozomi 54
  To Tokyo
19:00
 • 19:20 → 22:25 ( 3h 5min )
  Nozomi 56
  To Tokyo
 • 19:42 → 22:50 ( 3h 8min )
  Nozomi 58
  To Tokyo
20:00
 • 20:01 → 23:05 ( 3h 4min )
  Nozomi 60
  To Tokyo
 • 20:20 → 23:25 ( 3h 5min )
  Nozomi 62
  To Tokyo
 • 20:37 → 23:38 ( 3h 1min )
  Nozomi 64
  To Tokyo