Yokohama To Shinagawa

JR Keihintohoku Line Timetable

Required time

 • JR Keihintohoku Line-Negishi Line : 27min ~
 • JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid : 27min ~
4:00
 • 04:21 → 04:48 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 04:35 → 05:03 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 04:47 → 05:14 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 04:59 → 05:27 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
5:00
 • 05:13 → 05:41 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:28 → 05:56 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:35 → 06:02 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:45 → 06:14 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:54 → 06:21 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
6:00
 • 06:03 → 06:30 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:12 → 06:40 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:18 → 06:48 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:25 → 06:57 ( 32min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:31 → 07:01 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 06:38 → 07:08 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:43 → 07:12 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 06:46 → 07:16 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:51 → 07:20 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 06:57 → 07:28 ( 31min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
7:00
 • 07:03 → 07:32 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:06 → 07:35 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:09 → 07:40 ( 31min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 07:13 → 07:43 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:16 → 07:45 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:21 → 07:50 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:23 → 07:52 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Akabane
 • 07:27 → 07:55 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:30 → 08:00 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:32 → 08:02 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 07:36 → 08:05 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:38 → 08:07 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:41 → 08:10 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 07:44 → 08:14 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:48 → 08:17 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 07:51 → 08:20 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:55 → 08:25 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
8:00
 • 08:00 → 08:29 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:03 → 08:32 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:06 → 08:36 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Akabane
 • 08:09 → 08:39 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:13 → 08:42 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:16 → 08:44 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:19 → 08:51 ( 32min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:25 → 08:54 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Akabane
 • 08:28 → 08:57 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:33 → 09:03 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:40 → 09:10 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:45 → 09:14 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:50 → 09:21 ( 31min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:59 → 09:28 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
9:00
 • 09:07 → 09:37 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Akabane
 • 09:14 → 09:42 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:16 → 09:46 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 09:22 → 09:51 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:26 → 09:55 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 09:33 → 10:00 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:37 → 10:04 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 09:42 → 10:09 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:50 → 10:19 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 09:57 → 10:25 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
10:00
 • 10:02 → 10:30 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:07 → 10:35 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 10:17 → 10:45 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 10:22 → 10:50 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:28 → 10:55 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 10:37 → 11:05 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 10:43 → 11:10 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:52 → 11:20 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:58 → 11:25 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
11:00
 • 11:02 → 11:30 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:12 → 11:40 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:18 → 11:45 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 11:22 → 11:50 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:32 → 12:00 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:38 → 12:05 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 11:42 → 12:10 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:52 → 12:20 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:58 → 12:25 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
12:00
 • 12:02 → 12:30 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:12 → 12:40 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:18 → 12:45 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 12:22 → 12:50 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:32 → 13:00 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:38 → 13:05 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 12:42 → 13:10 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:52 → 13:20 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:58 → 13:25 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
13:00
 • 13:02 → 13:30 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:12 → 13:40 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:18 → 13:45 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 13:22 → 13:50 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:32 → 14:00 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:38 → 14:05 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 13:42 → 14:10 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:52 → 14:20 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:58 → 14:25 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
14:00
 • 14:02 → 14:30 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:12 → 14:40 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:18 → 14:45 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 14:22 → 14:50 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:32 → 15:00 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:38 → 15:05 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 14:42 → 15:10 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:52 → 15:20 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:58 → 15:25 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
15:00
 • 15:02 → 15:30 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:12 → 15:40 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 15:18 → 15:45 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:22 → 15:50 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:32 → 16:00 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:38 → 16:05 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:42 → 16:10 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:52 → 16:20 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:58 → 16:25 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
16:00
 • 16:02 → 16:30 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:12 → 16:40 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:15 → 16:45 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:22 → 16:50 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:29 → 17:00 ( 31min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:38 → 17:05 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:42 → 17:09 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:47 → 17:16 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:51 → 17:19 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 16:57 → 17:26 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
17:00
 • 17:02 → 17:30 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:08 → 17:36 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:11 → 17:38 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:14 → 17:42 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:20 → 17:49 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:26 → 17:56 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:35 → 18:02 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:38 → 18:05 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 17:41 → 18:11 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:47 → 18:17 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:55 → 18:23 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 17:58 → 18:26 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
18:00
 • 18:02 → 18:29 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:06 → 18:35 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:11 → 18:38 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:14 → 18:41 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 18:17 → 18:45 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:20 → 18:48 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:24 → 18:52 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 18:28 → 18:55 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:31 → 18:59 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:35 → 19:03 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:39 → 19:07 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 18:42 → 19:12 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:51 → 19:21 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:58 → 19:26 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
19:00
 • 19:03 → 19:30 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:06 → 19:35 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:12 → 19:39 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:16 → 19:44 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 19:21 → 19:49 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:24 → 19:54 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:32 → 19:59 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 19:36 → 20:04 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:43 → 20:10 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:45 → 20:14 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 19:52 → 20:19 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:57 → 20:24 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
20:00
 • 20:01 → 20:29 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 20:05 → 20:34 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:13 → 20:40 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:17 → 20:44 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 20:22 → 20:49 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:27 → 20:54 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 20:32 → 21:00 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:38 → 21:06 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:44 → 21:12 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:48 → 21:18 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:55 → 21:24 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
21:00
 • 21:03 → 21:30 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:07 → 21:34 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 21:12 → 21:39 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:17 → 21:44 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:22 → 21:49 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 21:27 → 21:54 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:32 → 21:59 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:37 → 22:04 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 21:42 → 22:09 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:47 → 22:15 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:52 → 22:21 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 21:58 → 22:26 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
22:00
 • 22:02 → 22:33 ( 31min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:12 → 22:39 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:18 → 22:45 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:24 → 22:52 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:31 → 22:58 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:36 → 23:03 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:43 → 23:10 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:49 → 23:16 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 22:53 → 23:20 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
23:00
 • 23:00 → 23:28 ( 28min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 23:05 → 23:34 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 23:13 → 23:40 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 23:18 → 23:47 ( 29min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 23:22 → 23:49 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 23:28 → 00:00 ( 32min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 23:42 → 00:09 ( 27min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
0:00
 • 00:00 → 00:30 ( 30min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ueno