Yokohama To Higashi-Kanagawa

JR Keihintohoku Line Timetable

Required time

 • JR Keihintohoku Line-Negishi Line : 2min ~
 • JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid : 2min ~
4:00
 • 04:21 → 04:24 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 04:35 → 04:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 04:47 → 04:50 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 04:59 → 05:02 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
5:00
 • 05:13 → 05:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:28 → 05:31 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:35 → 05:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:45 → 05:48 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:54 → 05:56 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
6:00
 • 06:03 → 06:05 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:12 → 06:16 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:18 → 06:22 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:25 → 06:28 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:28 → 06:30 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 06:31 → 06:34 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 06:38 → 06:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:43 → 06:46 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 06:46 → 06:50 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:51 → 06:54 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 06:54 → 06:57 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 06:57 → 07:00 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
7:00
 • 07:03 → 07:06 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:06 → 07:09 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:09 → 07:12 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 07:13 → 07:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:16 → 07:19 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:18 → 07:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 07:21 → 07:23 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:23 → 07:26 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Akabane
 • 07:27 → 07:29 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:30 → 07:33 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:32 → 07:36 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 07:36 → 07:39 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:38 → 07:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:41 → 07:44 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 07:44 → 07:47 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:48 → 07:51 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 07:51 → 07:54 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:55 → 07:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:58 → 08:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
8:00
 • 08:00 → 08:03 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:03 → 08:06 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:06 → 08:10 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Akabane
 • 08:09 → 08:13 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:13 → 08:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:16 → 08:18 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:19 → 08:24 ( 5min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:23 → 08:25 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 08:25 → 08:28 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Akabane
 • 08:28 → 08:31 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:33 → 08:37 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:36 → 08:38 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hashimoto(Kanagawa)
 • 08:40 → 08:43 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:42 → 08:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 08:45 → 08:48 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:50 → 08:55 ( 5min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:55 → 08:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 08:59 → 09:03 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
9:00
 • 09:07 → 09:11 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Akabane
 • 09:10 → 09:12 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 09:14 → 09:16 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:16 → 09:20 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 09:22 → 09:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:26 → 09:30 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 09:30 → 09:33 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 09:33 → 09:35 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:37 → 09:40 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 09:42 → 09:44 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:45 → 09:48 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hashimoto(Kanagawa)
 • 09:50 → 09:54 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 09:55 → 09:57 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 09:57 → 10:00 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
10:00
 • 10:02 → 10:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:05 → 10:07 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 10:07 → 10:10 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 10:17 → 10:20 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 10:22 → 10:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:25 → 10:27 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 10:28 → 10:31 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 10:35 → 10:37 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 10:37 → 10:40 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 10:43 → 10:46 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:45 → 10:48 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 10:52 → 10:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:55 → 10:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 10:58 → 11:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
11:00
 • 11:02 → 11:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:05 → 11:08 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 11:12 → 11:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:16 → 11:18 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 11:18 → 11:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 11:22 → 11:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:25 → 11:27 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 11:32 → 11:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:35 → 11:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 11:38 → 11:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 11:42 → 11:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:45 → 11:47 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 11:52 → 11:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:55 → 11:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 11:58 → 12:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
12:00
 • 12:02 → 12:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:05 → 12:07 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 12:12 → 12:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:15 → 12:18 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 12:18 → 12:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 12:22 → 12:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:25 → 12:27 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 12:32 → 12:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:35 → 12:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 12:38 → 12:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 12:42 → 12:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:45 → 12:47 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 12:52 → 12:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:55 → 12:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 12:58 → 13:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
13:00
 • 13:02 → 13:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:05 → 13:07 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 13:12 → 13:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:15 → 13:18 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 13:18 → 13:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 13:22 → 13:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:25 → 13:27 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 13:32 → 13:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:35 → 13:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 13:38 → 13:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 13:42 → 13:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:45 → 13:47 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 13:52 → 13:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:55 → 13:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 13:58 → 14:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
14:00
 • 14:02 → 14:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:05 → 14:08 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 14:12 → 14:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:15 → 14:18 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 14:18 → 14:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 14:22 → 14:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:25 → 14:27 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 14:32 → 14:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:35 → 14:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 14:38 → 14:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 14:42 → 14:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:45 → 14:47 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 14:52 → 14:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:55 → 14:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 14:58 → 15:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
15:00
 • 15:02 → 15:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:05 → 15:07 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 15:12 → 15:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 15:15 → 15:18 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 15:18 → 15:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:22 → 15:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:25 → 15:27 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 15:32 → 15:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:35 → 15:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 15:38 → 15:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:42 → 15:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:45 → 15:48 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 15:52 → 15:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:55 → 15:57 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 15:58 → 16:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
16:00
 • 16:02 → 16:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:05 → 16:07 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 16:12 → 16:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:15 → 16:19 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:18 → 16:20 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 16:22 → 16:26 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:27 → 16:29 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 16:29 → 16:34 ( 5min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:36 → 16:38 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 16:38 → 16:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:42 → 16:44 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:47 → 16:50 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:51 → 16:55 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 16:57 → 17:01 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
17:00
 • 17:00 → 17:02 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 17:02 → 17:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:08 → 17:11 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:11 → 17:14 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:14 → 17:17 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:17 → 17:19 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 17:20 → 17:24 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:26 → 17:31 ( 5min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:30 → 17:33 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 17:35 → 17:37 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:38 → 17:40 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 17:41 → 17:45 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:44 → 17:47 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 17:47 → 17:51 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:51 → 17:54 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 17:55 → 17:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 17:58 → 18:02 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
18:00
 • 18:02 → 18:04 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:06 → 18:10 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:11 → 18:14 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:14 → 18:17 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 18:17 → 18:20 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:20 → 18:23 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:24 → 18:26 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 18:28 → 18:30 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:31 → 18:34 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:35 → 18:37 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:39 → 18:41 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 18:42 → 18:46 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:45 → 18:48 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hashimoto(Kanagawa)
 • 18:51 → 18:54 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:58 → 19:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
19:00
 • 19:03 → 19:06 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:06 → 19:10 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:12 → 19:14 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:16 → 19:19 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 19:21 → 19:23 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:24 → 19:27 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:28 → 19:30 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hashimoto(Kanagawa)
 • 19:32 → 19:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 19:36 → 19:40 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:43 → 19:45 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:45 → 19:48 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 19:48 → 19:51 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 19:52 → 19:54 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:57 → 20:00 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
20:00
 • 20:01 → 20:04 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 20:05 → 20:09 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:10 → 20:12 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 20:13 → 20:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:17 → 20:20 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 20:22 → 20:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:27 → 20:30 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 20:32 → 20:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:35 → 20:37 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 20:38 → 20:40 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:44 → 20:46 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:48 → 20:52 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:52 → 20:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 20:55 → 20:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
21:00
 • 21:03 → 21:05 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:07 → 21:10 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 21:12 → 21:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:17 → 21:20 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:22 → 21:24 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 21:24 → 21:27 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 21:27 → 21:30 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:32 → 21:34 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:37 → 21:40 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 21:40 → 21:42 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 21:42 → 21:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:47 → 21:50 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:52 → 21:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 21:58 → 22:00 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
22:00
 • 22:02 → 22:07 ( 5min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:06 → 22:08 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 22:12 → 22:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:18 → 22:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:21 → 22:24 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 22:24 → 22:27 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:31 → 22:34 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:36 → 22:39 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:43 → 22:45 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:49 → 22:52 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 22:53 → 22:56 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
23:00
 • 23:00 → 23:04 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 23:05 → 23:10 ( 5min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 23:13 → 23:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 23:18 → 23:22 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 23:22 → 23:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 23:26 → 23:28 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 23:28 → 23:33 ( 5min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 23:42 → 23:44 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
0:00
 • 00:00 → 00:02 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ueno
 • 00:18 → 00:24 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata