Yokohama To Higashi-Kanagawa

JR Keihintohoku Line Timetable

Required time

 • JR Keihintohoku Line-Negishi Line : 2min ~
 • JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid : 2min ~
4:00
 • 04:21 → 04:24 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 04:35 → 04:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 04:47 → 04:50 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 04:59 → 05:02 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
5:00
 • 05:13 → 05:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:21 → 05:24 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:29 → 05:32 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:44 → 05:47 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 05:53 → 05:56 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
6:00
 • 06:03 → 06:06 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:11 → 06:15 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:15 → 06:21 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:22 → 06:26 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:28 → 06:31 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:38 → 06:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:42 → 06:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:49 → 06:52 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:54 → 06:57 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 06:58 → 07:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hashimoto(Kanagawa)
7:00
 • 07:02 → 07:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:06 → 07:10 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:13 → 07:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:16 → 07:18 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 07:18 → 07:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:24 → 07:27 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:28 → 07:31 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:33 → 07:36 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:38 → 07:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:43 → 07:46 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:48 → 07:51 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:53 → 07:55 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 07:58 → 08:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
8:00
 • 08:04 → 08:06 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:06 → 08:09 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 08:08 → 08:11 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:13 → 08:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:18 → 08:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:23 → 08:26 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:28 → 08:31 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:33 → 08:36 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:38 → 08:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 08:41 → 08:45 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:48 → 08:51 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 08:53 → 08:56 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 08:56 → 08:59 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 08:58 → 09:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
9:00
 • 09:03 → 09:06 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 09:08 → 09:11 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:13 → 09:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 09:16 → 09:20 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:23 → 09:26 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 09:26 → 09:28 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 09:28 → 09:31 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:33 → 09:37 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 09:39 → 09:42 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 09:44 → 09:47 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 09:52 → 09:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 09:57 → 09:59 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
10:00
 • 10:02 → 10:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:05 → 10:07 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 10:12 → 10:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:16 → 10:19 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 10:22 → 10:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:25 → 10:27 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 10:32 → 10:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:35 → 10:37 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 10:38 → 10:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 10:42 → 10:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:45 → 10:47 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 10:52 → 10:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 10:55 → 10:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 10:58 → 11:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
11:00
 • 11:02 → 11:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:05 → 11:07 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 11:13 → 11:15 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:15 → 11:18 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 11:18 → 11:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 11:22 → 11:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:25 → 11:27 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 11:32 → 11:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:35 → 11:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 11:38 → 11:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 11:42 → 11:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:45 → 11:47 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 11:52 → 11:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 11:55 → 11:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 11:58 → 12:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
12:00
 • 12:02 → 12:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:05 → 12:07 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 12:12 → 12:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:15 → 12:18 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 12:18 → 12:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 12:22 → 12:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:25 → 12:27 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 12:32 → 12:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:35 → 12:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 12:38 → 12:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 12:42 → 12:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:45 → 12:47 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 12:52 → 12:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 12:55 → 12:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 12:58 → 13:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
13:00
 • 13:02 → 13:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:05 → 13:07 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 13:12 → 13:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:15 → 13:18 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 13:18 → 13:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 13:22 → 13:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:25 → 13:27 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 13:32 → 13:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:35 → 13:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 13:38 → 13:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 13:42 → 13:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:45 → 13:47 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 13:52 → 13:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 13:55 → 13:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 13:58 → 14:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
14:00
 • 14:02 → 14:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:05 → 14:08 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 14:12 → 14:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:15 → 14:18 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 14:18 → 14:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 14:22 → 14:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:25 → 14:27 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 14:32 → 14:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:35 → 14:38 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 14:38 → 14:41 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 14:42 → 14:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:45 → 14:47 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 14:48 → 14:51 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Minami-Urawa
 • 14:52 → 14:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
 • 14:55 → 14:58 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 14:58 → 15:01 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Omiya (Saitama)
15:00
 • 15:02 → 15:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 15:05 → 15:07 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 15:12 → 15:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 15:15 → 15:17 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 15:17 → 15:20 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:22 → 15:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:25 → 15:27 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 15:30 → 15:33 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:35 → 15:37 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 15:37 → 15:40 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:42 → 15:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:45 → 15:47 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 15:47 → 15:50 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 15:51 → 15:55 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 15:54 → 15:56 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 15:56 → 16:00 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
16:00
 • 16:05 → 16:07 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 16:07 → 16:10 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 16:12 → 16:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:15 → 16:17 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 16:17 → 16:20 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:22 → 16:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 16:25 → 16:27 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 16:27 → 16:30 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:35 → 16:37 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 16:37 → 16:40 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:42 → 16:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:45 → 16:47 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 16:47 → 16:50 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:50 → 16:53 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:53 → 16:57 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 16:56 → 16:58 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
17:00
 • 17:02 → 17:04 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:05 → 17:07 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 17:07 → 17:10 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:12 → 17:15 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 17:15 → 17:18 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 17:22 → 17:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 17:25 → 17:27 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line Rapid
  To Hachioji
 • 17:27 → 17:30 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:31 → 17:34 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:33 → 17:36 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 17:36 → 17:40 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 17:42 → 17:44 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:44 → 17:46 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hashimoto(Kanagawa)
 • 17:47 → 17:50 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:52 → 17:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 17:56 → 17:59 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
18:00
 • 18:01 → 18:03 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:06 → 18:08 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 18:09 → 18:14 ( 5min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:14 → 18:16 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 18:17 → 18:20 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 18:20 → 18:22 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hashimoto(Kanagawa)
 • 18:23 → 18:25 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:27 → 18:30 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 18:32 → 18:34 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:37 → 18:39 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 18:42 → 18:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:46 → 18:48 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hashimoto(Kanagawa)
 • 18:50 → 18:53 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 18:56 → 18:59 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
19:00
 • 19:00 → 19:04 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 19:04 → 19:06 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 19:08 → 19:10 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:12 → 19:14 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 19:17 → 19:19 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:22 → 19:25 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 19:26 → 19:29 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:32 → 19:35 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 19:37 → 19:40 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:42 → 19:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 19:46 → 19:50 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 19:49 → 19:52 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 19:52 → 19:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 19:56 → 20:00 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
20:00
 • 20:02 → 20:05 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 20:07 → 20:09 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:13 → 20:15 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 20:18 → 20:21 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:23 → 20:27 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 20:29 → 20:32 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:36 → 20:38 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 20:40 → 20:42 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 20:42 → 20:45 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 20:48 → 20:51 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 20:53 → 20:56 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
21:00
 • 21:00 → 21:03 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:03 → 21:05 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 21:06 → 21:09 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 21:13 → 21:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:20 → 21:22 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:25 → 21:29 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:34 → 21:36 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:39 → 21:43 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:48 → 21:51 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 21:52 → 21:55 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 21:56 → 21:58 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
22:00
 • 22:03 → 22:05 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:08 → 22:11 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:15 → 22:18 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 22:20 → 22:22 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 22:23 → 22:25 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:30 → 22:33 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 22:36 → 22:39 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 22:44 → 22:48 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 22:51 → 22:53 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 22:53 → 22:56 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
23:00
 • 23:01 → 23:04 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 23:05 → 23:10 ( 5min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 23:13 → 23:16 ( 3min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 23:18 → 23:22 ( 4min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Omiya (Saitama)
 • 23:26 → 23:28 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Hachioji
 • 23:28 → 23:33 ( 5min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
 • 23:42 → 23:44 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Minami-Urawa
0:00
 • 00:00 → 00:02 ( 2min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Ueno
 • 00:18 → 00:24 ( 6min )
  JR Keihintohoku Line-Negishi Line
  To Kamata