Oshiage(SKYTREE) To Aoto

Keisei Oshiage Line Timetable

Required time

 • Keisei Oshiage Line Commuter Limited Express : 5min ~
 • Keisei Oshiage Line Rapid : 5min ~
 • Keisei Oshiage Line Rapid Limited Express : 5min ~
 • Keisei Oshiage Line Limited Express : 5min ~
 • Keisei Oshiage Line : 8min ~
 • Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express : 5min ~
5:00
 • 05:07 → 05:15 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 05:24 → 05:31 ( 7min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 05:26 → 05:34 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 05:37 → 05:45 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 05:46 → 05:55 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 05:56 → 06:05 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
6:00
 • 06:07 → 06:15 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 06:11 → 06:17 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 06:14 → 06:22 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 06:21 → 06:29 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 06:27 → 06:36 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 06:32 → 06:41 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 06:39 → 06:44 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 06:41 → 06:49 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 06:46 → 06:55 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 06:53 → 07:02 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
7:00
 • 07:01 → 07:07 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 07:03 → 07:12 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 07:06 → 07:16 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 07:11 → 07:21 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 07:18 → 07:27 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 07:22 → 07:32 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 07:29 → 07:36 ( 7min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 07:32 → 07:42 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 07:36 → 07:46 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 07:39 → 07:49 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 07:42 → 07:52 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 07:46 → 07:55 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 07:49 → 07:58 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 07:52 → 08:02 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 07:57 → 08:05 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 07:59 → 08:09 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
8:00
 • 08:02 → 08:12 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:06 → 08:15 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 08:10 → 08:18 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 08:12 → 08:22 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 08:16 → 08:25 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 08:20 → 08:29 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 08:22 → 08:32 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 08:25 → 08:34 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:27 → 08:37 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 08:30 → 08:40 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 08:33 → 08:42 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:35 → 08:44 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 08:38 → 08:47 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 08:41 → 08:50 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 08:44 → 08:53 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:47 → 08:56 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 08:49 → 08:59 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 08:52 → 09:02 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:55 → 09:04 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 08:57 → 09:07 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
9:00
 • 09:00 → 09:09 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:02 → 09:12 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:07 → 09:17 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:10 → 09:20 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:13 → 09:23 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 09:16 → 09:25 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 09:19 → 09:28 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:25 → 09:31 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 09:27 → 09:36 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:30 → 09:38 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 09:32 → 09:42 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:35 → 09:45 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 09:41 → 09:50 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 09:46 → 09:53 ( 7min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 09:49 → 10:00 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 09:52 → 09:57 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 09:55 → 10:03 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:58 → 10:06 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
10:00
 • 10:02 → 10:11 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 10:07 → 10:15 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 10:10 → 10:21 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 10:13 → 10:18 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 10:16 → 10:25 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 10:22 → 10:30 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 10:27 → 10:33 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 10:29 → 10:37 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 10:34 → 10:42 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 10:37 → 10:46 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 10:43 → 10:48 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Aoto
 • 10:48 → 10:56 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 10:53 → 10:59 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 10:57 → 11:05 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
11:00
 • 11:04 → 11:09 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:07 → 11:15 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 11:13 → 11:18 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:17 → 11:25 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 11:23 → 11:28 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 11:27 → 11:35 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 11:33 → 11:38 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:37 → 11:45 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 11:44 → 11:49 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:47 → 11:55 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 11:53 → 11:58 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:57 → 12:05 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
12:00
 • 12:03 → 12:08 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 12:07 → 12:15 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 12:13 → 12:18 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:17 → 12:25 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 12:24 → 12:29 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:27 → 12:35 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 12:33 → 12:38 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:37 → 12:45 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 12:43 → 12:48 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 12:47 → 12:55 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 12:53 → 12:58 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:57 → 13:05 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
13:00
 • 13:04 → 13:09 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:07 → 13:15 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 13:13 → 13:18 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:17 → 13:25 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 13:23 → 13:28 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 13:27 → 13:35 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 13:33 → 13:38 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:37 → 13:45 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 13:44 → 13:49 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:47 → 13:55 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 13:53 → 13:58 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:57 → 14:05 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
14:00
 • 14:03 → 14:08 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 14:07 → 14:15 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 14:13 → 14:18 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:17 → 14:25 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 14:24 → 14:29 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:27 → 14:35 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 14:33 → 14:38 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:37 → 14:45 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 14:43 → 14:48 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 14:47 → 14:55 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 14:53 → 14:58 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:57 → 15:05 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
15:00
 • 15:04 → 15:09 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 15:07 → 15:15 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 15:13 → 15:18 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 15:17 → 15:25 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 15:23 → 15:28 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Aoto
 • 15:27 → 15:35 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 15:33 → 15:38 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 15:37 → 15:45 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 15:44 → 15:49 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 15:46 → 15:55 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 15:53 → 15:58 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 15:57 → 16:05 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
16:00
 • 16:03 → 16:08 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Aoto
 • 16:07 → 16:15 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 16:12 → 16:18 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 16:17 → 16:25 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 16:22 → 16:31 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 16:27 → 16:33 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 16:30 → 16:38 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 16:35 → 16:41 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 16:40 → 16:49 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 16:47 → 16:55 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 16:52 → 16:58 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 16:56 → 17:05 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
17:00
 • 17:02 → 17:11 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 17:06 → 17:15 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 17:11 → 17:17 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 17:14 → 17:23 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 17:19 → 17:25 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:22 → 17:32 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 17:27 → 17:41 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 17:30 → 17:36 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:35 → 17:50 ( 15min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 17:39 → 17:45 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:43 → 17:53 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 17:48 → 18:01 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 17:51 → 17:57 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 17:53 → 18:07 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 17:57 → 18:03 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
18:00
 • 18:00 → 18:13 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 18:03 → 18:09 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 18:06 → 18:16 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 18:10 → 18:22 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 18:13 → 18:19 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 18:16 → 18:26 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 18:21 → 18:33 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 18:24 → 18:30 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
 • 18:27 → 18:36 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 18:31 → 18:44 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 18:34 → 18:40 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 18:37 → 18:47 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 18:41 → 18:53 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 18:44 → 18:50 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 18:47 → 18:57 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 18:51 → 19:03 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 18:54 → 19:00 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
 • 18:57 → 19:06 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
19:00
 • 19:02 → 19:15 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 19:06 → 19:11 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 19:10 → 19:19 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 19:14 → 19:21 ( 7min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 19:18 → 19:27 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 19:23 → 19:29 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 19:25 → 19:34 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 19:30 → 19:39 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 19:36 → 19:42 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 19:37 → 19:47 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 19:41 → 19:50 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 19:46 → 19:52 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 19:48 → 19:58 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 19:54 → 20:01 ( 7min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
 • 19:59 → 20:08 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
20:00
 • 20:05 → 20:11 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 20:08 → 20:17 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 20:15 → 20:21 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 20:18 → 20:27 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 20:24 → 20:30 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 20:26 → 20:36 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 20:32 → 20:41 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 20:36 → 20:44 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Imba-nihon-idai
 • 20:39 → 20:49 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 20:45 → 20:51 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
 • 20:48 → 20:58 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 20:51 → 21:04 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 20:54 → 21:00 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Narita
 • 20:57 → 21:07 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
21:00
 • 21:00 → 21:14 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 21:05 → 21:10 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 21:08 → 21:17 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 21:12 → 21:25 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 21:16 → 21:22 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 21:22 → 21:35 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 21:26 → 21:32 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Imba-nihon-idai
 • 21:32 → 21:41 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 21:39 → 21:44 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 21:40 → 21:49 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 21:45 → 21:58 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 21:49 → 21:54 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Commuter Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 21:56 → 22:01 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 21:58 → 22:07 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
22:00
 • 22:05 → 22:10 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Narita
 • 22:07 → 22:15 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 22:13 → 22:21 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 22:17 → 22:25 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 22:26 → 22:31 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Commuter Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 22:28 → 22:36 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 22:34 → 22:42 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 22:40 → 22:46 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 22:42 → 22:50 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 22:51 → 22:59 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
23:00
 • 23:01 → 23:07 ( 6min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Sogosando
 • 23:03 → 23:11 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Aoto
 • 23:09 → 23:17 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 23:18 → 23:23 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Narita
 • 23:19 → 23:28 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 23:29 → 23:37 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 23:36 → 23:41 ( 5min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 23:42 → 23:50 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 23:47 → 23:56 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 23:59 → 00:07 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
0:00
 • 00:13 → 00:21 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 00:27 → 00:36 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago