Oshiage(SKYTREE) To Keisei-Takasago

Keisei Oshiage Line Timetable

Required time

 • Keisei Oshiage Line Commuter Limited Express : 8min ~
 • Keisei Oshiage Line Rapid : 8min ~
 • Keisei Oshiage Line Rapid Limited Express : 7min ~
 • Keisei Oshiage Line Limited Express : 8min ~
 • Keisei Oshiage Line : 11min ~
 • Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express : 8min ~
5:00
 • 05:24 → 05:33 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 05:26 → 05:37 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 05:37 → 05:48 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 05:46 → 05:57 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 05:56 → 06:07 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
6:00
 • 06:11 → 06:20 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 06:14 → 06:25 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 06:27 → 06:38 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 06:32 → 06:43 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 06:39 → 06:49 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 06:53 → 07:04 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
7:00
 • 07:01 → 07:10 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 07:03 → 07:15 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 07:18 → 07:30 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 07:29 → 07:39 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 07:32 → 07:44 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 07:39 → 07:51 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 07:42 → 07:54 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 07:49 → 08:02 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 07:57 → 08:08 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 07:59 → 08:11 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
8:00
 • 08:02 → 08:14 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:10 → 08:20 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 08:12 → 08:25 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 08:20 → 08:32 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 08:22 → 08:36 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 08:25 → 08:39 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:30 → 08:42 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 08:33 → 08:45 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:35 → 08:48 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 08:41 → 08:53 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 08:44 → 08:57 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:47 → 08:59 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 08:52 → 09:04 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 08:55 → 09:07 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
9:00
 • 09:00 → 09:12 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:02 → 09:18 ( 16min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:07 → 09:19 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:10 → 09:23 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:13 → 09:25 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 09:19 → 09:31 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:25 → 09:34 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 09:27 → 09:40 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:30 → 09:41 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 09:32 → 09:44 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 09:35 → 09:47 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 09:46 → 09:58 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 09:49 → 10:03 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 09:52 → 10:00 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 09:55 → 10:06 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
10:00
 • 10:02 → 10:13 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 10:10 → 10:24 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 10:13 → 10:21 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 10:16 → 10:27 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 10:27 → 10:35 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 10:29 → 10:41 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 10:34 → 10:46 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 10:37 → 10:48 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 10:53 → 11:01 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 10:57 → 11:08 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
11:00
 • 11:04 → 11:12 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:13 → 11:21 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:17 → 11:28 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 11:23 → 11:33 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 11:27 → 11:38 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 11:33 → 11:41 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:37 → 11:48 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 11:44 → 11:52 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:53 → 12:01 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 11:57 → 12:08 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
12:00
 • 12:03 → 12:13 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 12:13 → 12:21 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:17 → 12:28 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 12:24 → 12:32 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:33 → 12:41 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:37 → 12:48 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 12:43 → 12:53 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 12:53 → 13:01 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 12:57 → 13:08 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
13:00
 • 13:04 → 13:12 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:13 → 13:21 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:17 → 13:28 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 13:23 → 13:33 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 13:33 → 13:41 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:37 → 13:48 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 13:44 → 13:52 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:53 → 14:01 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 13:57 → 14:08 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
14:00
 • 14:03 → 14:13 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 14:13 → 14:21 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:17 → 14:28 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 14:24 → 14:32 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:33 → 14:41 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:37 → 14:48 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 14:43 → 14:53 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Takasago
 • 14:53 → 15:01 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 14:57 → 15:08 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
15:00
 • 15:04 → 15:12 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 15:07 → 15:18 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 15:13 → 15:21 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 15:17 → 15:28 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 15:27 → 15:38 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 15:33 → 15:41 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 15:37 → 15:48 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 15:44 → 15:52 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 15:53 → 16:01 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 15:57 → 16:08 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
16:00
 • 16:07 → 16:18 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 16:12 → 16:20 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 16:17 → 16:28 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 16:27 → 16:37 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 16:30 → 16:41 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 16:35 → 16:43 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 16:47 → 16:58 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 16:52 → 17:00 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 16:56 → 17:08 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
17:00
 • 17:06 → 17:17 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 17:11 → 17:20 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 17:19 → 17:28 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:22 → 17:37 ( 15min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 17:27 → 17:44 ( 17min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 17:30 → 17:39 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:39 → 17:49 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 17:43 → 17:57 ( 14min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 17:48 → 18:04 ( 16min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 17:51 → 18:00 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 17:53 → 18:09 ( 16min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 17:57 → 18:06 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
18:00
 • 18:03 → 18:12 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 18:06 → 18:19 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 18:13 → 18:23 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 18:16 → 18:28 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 18:24 → 18:33 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
 • 18:27 → 18:39 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 18:34 → 18:43 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 18:37 → 18:49 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 18:44 → 18:53 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 18:47 → 19:00 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 18:51 → 19:06 ( 15min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 18:54 → 19:03 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
 • 18:57 → 19:10 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
19:00
 • 19:06 → 19:15 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 19:10 → 19:22 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 19:14 → 19:24 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 19:18 → 19:30 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 19:23 → 19:32 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 19:25 → 19:38 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 19:30 → 19:42 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 19:36 → 19:45 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 19:37 → 19:50 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 19:46 → 19:55 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 19:48 → 20:00 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 19:54 → 20:04 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
 • 19:59 → 20:11 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
20:00
 • 20:05 → 20:14 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 20:08 → 20:21 ( 13min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 20:15 → 20:23 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Sakura
 • 20:24 → 20:33 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 20:26 → 20:38 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 20:32 → 20:44 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 20:36 → 20:47 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Imba-nihon-idai
 • 20:39 → 20:51 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 20:45 → 20:54 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Shibayama-Chiyoda
 • 20:51 → 21:06 ( 15min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 20:54 → 21:03 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Narita
21:00
 • 21:00 → 21:16 ( 16min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 21:05 → 21:13 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 21:08 → 21:20 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 21:12 → 21:28 ( 16min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 21:16 → 21:26 ( 10min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 21:22 → 21:38 ( 16min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 21:26 → 21:35 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Imba-nihon-idai
 • 21:32 → 21:44 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 21:39 → 21:47 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 21:40 → 21:52 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 21:45 → 22:00 ( 15min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 21:49 → 21:57 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Commuter Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 21:56 → 22:04 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line ACCESS Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 21:58 → 22:09 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
22:00
 • 22:05 → 22:13 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Narita
 • 22:13 → 22:24 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 22:26 → 22:34 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Commuter Limited Express
  To Narita Airport Terminal 1
 • 22:34 → 22:45 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 22:40 → 22:48 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Narita Airport Terminal 1
 • 22:42 → 22:54 ( 12min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 22:51 → 23:02 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
23:00
 • 23:01 → 23:10 ( 9min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Sogosando
 • 23:09 → 23:20 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 23:18 → 23:26 ( 8min )
  Keisei Oshiage Line Rapid
  To Keisei-Narita
 • 23:19 → 23:30 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
 • 23:29 → 23:40 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 23:36 → 23:43 ( 7min )
  Keisei Oshiage Line Limited Express
  To Keisei-Narita
 • 23:42 → 23:53 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 23:47 → 23:58 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Inzai-makinohara
 • 23:59 → 00:10 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Imba-nihon-idai
0:00
 • 00:13 → 00:24 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago
 • 00:27 → 00:38 ( 11min )
  Keisei Oshiage Line
  To Keisei-Takasago